Встановлення належності до громадянства України

Належність до громадянства України

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про громадянство України» громадянами України є:

1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України.Такі особи є громадянами України з 24 серпня 1991 року.

2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» від 13 листопада 1991 року проживали в Україні і не були громадянами інших держав. Такі особи є громадянами України з 13 листопада 1991 року;

3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис «громадянин України», та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України. Такі особи є громадянами України з моменту внесення відмітки про громадянство України ;

4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

Встановлення факту постійного проживання на території України

Процедура встановлення належності до громадянства України стосується тих громадян колишнього СРСР, хто вже визнається громадянином України відповідно до ст. 3 Закону України “Про громадянство України” але з тих чи інших причин досі не має паспорту громадянина України.

Можна виділити дві групи громадян колишнього СРСР, які є претендентами на отримання українського паспорту в результаті проходження процедури встановлення належності до громадянства України: особи, які на 1991 р. вже були повнолітніми, тобто старшими за 18 років, та особи, які на 1991 р. ще не досягли 18 років. Деталі тут.

Протягом 2014-2021 років ДМС: встановила належність до громадянства України на підставі рішень судів 2,243 громадян колишного СРСР та оформила належність до громадянства України на підставі внесених написів “Громадянин України” 526 громадян колишнього СРСР.

Загальний порядок подання заяв та інших документів для встановлення, оформлення та перевірки належності до громадянства України

Для встановлення, оформлення та перевірки належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України особа подає заяву, а також інші документи, передбачені Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень.

У випадках, передбачених законодавством України, за подання заяви та інших документів з питань громадянства сплачується державне мито або консульський збір, документ про сплату якого подається разом із заявами та іншими документами з питань громадянства.

Заяви з питань громадянства оформлюються:

  • про встановленнята оформлення належності до громадянства України особою, яка проживає на території України, – на ім’я керівника територіального органу Державної міграційної служби України за місцем проживання особи
  • про оформлення набуття громадянства України особою, яка проживає на території України, – на ім’я начальника головного управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі за місцем проживання особи;
  • про встановлення та оформлення належності до громадянства України особою, яка постійно проживає за кордоном, – на ім’я керівника дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання особи;
  • про перевірку належності до громадянства України особою, яка перебуває за кордоном, – на ім’я керівника дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем перебування особи;
  • про оформлення набуття громадянства України особою, яка постійно проживає за кордоном, – на ім’я керівника дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання особи.

Заява з питань громадянства подається у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписується заявником.

Заяву з питань громадянства дитини підписує один з її батьків або інший законний представник дитини.

Оформлення та видача довідки про реєстрацію особи громадянином України:

Одержувачами адміністративної послуги є фізичні особи, які відповідно до Закону України «Про громадянство України» мають правові підстави для встановлення належності до громадянства України та набуття громадянства України і звернулися до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС із письмовою заявою про надання адміністративної послуги.

Особі необхідно:

  • особисто звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС України за місцем проживання з письмовою заявою про надання адміністративної послуги та подати необхідні документи;
  • отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України у відповідному територіальному органі або підрозділі ДМС України, перевіривши правильність внесених до бланка документа відомостей про себе. У разі наявності поважних причин, що заважають отриманню довідки особисто заявником, довідка видається також його батькам (усиновителям), опікунам, піклувальникам (у разі пред’явлення ними свого паспортного документа та відповідних підтверджувальних документів) або іншій особі за дорученням заявника.

Вартість послуги та пільги

Вартість адміністративної послуги: 137,75 грн. (постанова КМУ від 04.06.2007 № 795)

Пільги – відсутні

 Необхідні документи

Для одержання адміністративної послуги з видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України одержувач подає заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, телефон.

До заяви додаються такі документи:

  • платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї послуги;
  • 2 фотокартки розміром 35 х 45мм.

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Термін розгляду заяви

Довідка оформляється і видається заявникові після прийняття рішення про оформлення належності до громадянства України не пізніше ніж через 10 днів після прийняття відповідного рішення.