Hrvatski Crveni križ

Hrvatski Crveni križ (HCK) ima mandat i odgovornost izvršavanja programa u skladu s temeljnim načelima Crvenog križa/Crvenog polumjeseca i relevantnim strategijama i politikama Pokreta Crvenog križa/Crvenog polumjeseca. Sveukupni pristup razvoju programa koji se odnose na tražitelje azila, izbjeglica, povratnika i useljenika u ranjivoj situaciji se temelji na Migracijskoj strategiji Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) usvojenoj 2009. koja je pojasnila mandat CK-a/CP-a za rješavanje humanitarnih problema migranata “koji žive na marginama konvencionalnog zdravlja, socijalnih i pravnih sustava”.

HCK, uz podršku UNHCR-a, provodi projekt Podrška zajednici u reintegraciji hrvatskih izbjeglica kojim se naslovljava čitav niz problema vezanih za održivost povratka i socijalnu isključenost ugroženih manjina na povratničkim područjima, uključujući nezadovoljene osnovne humanitarne potrebe, otežan pristup temeljnim socijalnim uslugama i zakonskim pravima. Cilj projekta je pružanje humanitarne pomoći i usluga ugroženim povratnicima u Hrvatsku tijekom njihove reintegracije. Projekt je usmjeren na stvaranje osnovnih uvjeta za održivi povratak i povećanje kapaciteta lokalnih zajednica za reintegraciju najugroženijih povratničkih obitelji i pojedinaca.

Također, uz podršku UNHCR-a, HCK provodi projekt pružanja socijalnih usluga tražiteljima azila i osobama s priznatim statusom izbjeglica kroz rad u prihvatnim centrima i na područjima integracije kako bi se ispunile potrebe tražitelja azila smještenih u prihvatnim centrima u Kutini i Zagrebu, osnovne potrebe ugroženih migranata i potencijalnih tražitelja azila uhvaćenih na graničnim prijelazima u Vukovarsko- srijemskoj i drugim relevantnim županijama, kao i potrebe izbjeglica i osoba kojima je dodijeljena supsidijarna zaštita tijekom njihova procesa integracije.

Glavni ured:

Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 14, 93 10 001 Zagreb
Tel: + 385 1 4655 814, Fax: + 385 1 4655 365, Email: [email protected]

___________________

The Croatian Red Cross (CRC, Hrvatski Crveni križ) has a mandate and responsibility to carry out its programmes in compliance with the Fundamental Principles of the Red Cross/Red Crescent and relevant strategies and policies of the Red Cross/Red Crescent Movement. Overall approach in developing programmes with asylum seekers, refugees, returnees and migrants in vulnerable situation is based on the International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC) Migration Policy adopted in 2009 that clarified the RC/RC mandate to address the humanitarian concerns of migrants “living at the margins of conventional health, social and legal systems”, throughout their journey.

The CRC, with UNHCR support, implements the project Community Services Support to Reintegration of Croatian Refugees addressing a complexity of problems related to the sustainability of return and social exclusion of vulnerable minorities in the return areas, including unmet basic humanitarian needs, difficult access to basic social services and statutory rights. The goal of the project is to provide humanitarian assistance and community services to vulnerable returnees to Croatia during their reintegration process. It is focused on creating basic conditions for sustainable return and increasing capacity of local communities to reintegrate the most vulnerable returnee families and individuals.

Also, supported by UNHCR, the CRC implements the project Community Services for Asylum Seekers and Recognised Refugees through the work in reception centres and places of integration to address the needs of asylum seekers accommodated in the reception centres in Kutina and Zagreb, basic needs of vulnerable migrants and potential asylum seekers intercepted at the border crossings in Vukovar-Syrmia and other relevant counties, as well as needs of refugees and persons granted subsidiary protection during their integration process.

Main office:

Croatian Red Cross, Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb, Telephone: + 385 1 4655 814, Fax: + 385 1 4655 365, E-mail: [email protected]