Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Global Compact on Refugees & Global Refugee Forum

Ajaloolise tähtsusega lepe pagulaste jaoks

Aastal 2018 leppis maailm kokku uues lähenemises pagulaste ja neid vastuvõtvate riikide jaoks. Kokkuleppe, mida tuntakse ka kui globaalne pagulasraamistik, eesmärk on senisest paremini rahvusvaheliselt reageerida uutele ja olemasolevatele pagulasolukordadele ning tagada pagulastele ja nende võõrustajatele vajalik tugi.

Põhja- ja Baltimaad on algusest peale olnud globaalse pagulasraamistiku tugevad ja aktiivsed toetajad. Maailma esimesel üleilmsel pagulasfoorumil, mis toimus 2019. aastal, andsid piirkonna riigid palju olulisi lubadusi, aidates kaasa oluliste algatuste, partnerluste ja rahalise toetusega ja näidates nii pühendumust globaalse pagulasraamistiku eesmärkide saavutamisele.

Globaalne pagulasraamistik

Olles UNHCR-i juhtimisel kahe aasta jooksul viinud läbi rea põhjalikke konsultatsioone liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide, pagulaste, vabakonna, erasektori ja ekspertidega, kinnitas ÜRO Peaassamblee 17. detsembril 2018 globaalse pagulasraamistiku.

Globaalne pagulasraamistik on raamistik, mis aitab vastutust paremini prognoosida ja õiglasemalt jagada, tunnistades, et ilma rahvusvahelise koostööta ei ole pagulaste olukorrale jätkusuutliku lahenduse leidmine võimalik. See annab valitsustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja teistele sidusrühmadele ülevaatliku plaani, mis tagab vastuvõtvatele kogukondadele vajaliku toetuse ning võimaldab pagulastel elada täisväärtuslikku elu. See on ainulaadne võimalus, mis aitab muuta seda, kuidas maailm pagulaste olukorda suhtub ning sellest saavad kasu nii pagulased kui ka neid võõrustavad kogukonnad.

Globaalse pagulasraamistiku neli põhieesmärki on järgmised:

  • leevendada survet vastuvõtvatele riikidele;
  • parandada pagulaste iseseisvalt toimetulekut;
  • laiendada juurdepääsu lahendustele kolmandates riikides;
  • toetada päritoluriikides tingimuste loomist, mis võimaldaksid ohutut ja väärikat tagasipöördumist.

Globaalsele pagulasraamistikule pani alguse 2016. aastal esitatud New Yorgi deklaratsioon pagulaste ja migrantide kohta, kus pakuti välja uus visioon, kuidas ulatuslikumalt ja õiglasemalt pagulaskriisidele reageerida.

Lisateave globaalse pagulasraamistiku kohta

Digiplatvorm

Globaalse pagulasraamistiku digiplatvormilt leiate ülevaate antud lubadustest, saate jälgida saavutatut ja uurida häid praktikaid.

UNHCR-i kiirjuhis

UNHCR-i küsimuste/vastuste põhjal saate ülevaate globaalsest pagulasraamistikust.

Globaalse pagulasraamistiku voldik

See brošüür annab täieliku ülevaate globaalsest pagulasraamistikust.

Üleilmne pagulasfoorum

2019. aasta detsembris kohtusid valitsuste ministrid, kodanikuühiskond, rahvusvahelised organisatsioonid, erasektor, akadeemiline ringkond, pagulased ja paljud muud sidusrühmad ajaloos esimesel üleilmsel pagulaste foorumil.

Selle tippkogunemise eesmärk oli mobiliseerida tegevust ja koguda konkreetseid lubadusi parandamaks globaalset reaktsiooni pagulaste olukorrale ning muutmaks globaalse pagulasraamistiku eesmärgid pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele käegakatsutavaks reaalsuseks. 

Tulemuseks oli üle 1400 solidaarsus- ja kaasatuslubaduse, mis hõlmasid rahaliste, tehniliste, poliitiliste ja uuenduslike kohustuste võtmist seoses uute partnerluste, algatuste ja tavadega. Põhja- ja Baltimaade valitsused ning muud sidusrühmad tegid kokku 107 lubadust. 

Hoolimata koroonapandeemiast tulenevatest piirangutest ja väljakutsetest on paljude lubaduste elluviimine juba käimas ning 2021. aasta detsembris korraldab UNHCR tippametnike kohtumise eesmärgiga hinnata olukorda, tuvastada puudujääke ja aidata kaasa edasisele arengule.

Lisateavet leiate aruandest „Üleilmse pagulasfoorumi 2019 tulemused”.

Globaalset pagulasraamistikku ja üleilmset pagulasfoorumit puudutavad uudised