Milijonai pabėgėlių visame pasaulyje metai iš metų gyvena be vilties kada nors grįžti namo dėl užsitęsusių krizių, persekiojimo baimės ar žmogaus teisių pažeidimų.

Vienas veiksmingiausių būdų, kaip priverstinai namus palikę žmonės gali atkurti orų gyvenimą, yra integracija į priimančiųjų šalių vietos bendruomenes. Socialinė ir ekonominė įtrauktis ilgalaikėje perspektyvoje padėtų išspręsti pabėgėlių padėties problemą ir suteiktų galimybę rasti naujus namus, susikurti naują gyvenimą ir vėl tapti savo ateities šeimininkais.

UNHCR darbas su integracija Šiaurės ir Baltijos šalyse 

UNHCR atstovybė Šiaurės ir Baltijos šalims vis daugiau dėmesio skiria integracijai visame šiame regione. Integracija apima ne tik konkrečią veiklą, programas ir tinklus, bet ir moksliniais tyrimais pagrįstus rezultatus ir patirtį. 

UNHCR integracijos vizijoje numatoma, kad visi pabėgėliai turėtų galėti naudotis politika ir praktika, skatinančia ir palengvinančia socialinę ir ekonominę įtrauktį. UNHCR darbas integracijos srityje Šiaurės ir Baltijos šalių regione grindžiamas strateginėmis partnerystėmis ir remiasi bendradarbiavimu su integracijos veikėjais, tokiais kaip vietos ir nacionalinės valdžios institucijos, NVO, pilietinė visuomenė, visuomeninės organizacijos, analitiniai centrai, universitetai ir pabėgėlių organizacijos. UNHCR Šiaurės ir Baltijos šalyse integracijos veiklą sutelkia į tris prioritetines sritis: 1) žinios; 2) strateginės partnerystės ir Šiaurės ir Baltijos šalių integracijos dalyvių bendradarbiavimas; 3) gebėjimų stiprinimas siekiant toliau remti pabėgėlių integraciją ir įtrauktį.  

Pripažindama integracijos aplinkos ir nusistovėjusių sistemų sudėtingumą Šiaurės šalyse, UNHCR veikia kaip atitinkamų regioninių ir Europos integracijos iniciatyvų ir tinklų tarpininkė. Tokiu būdu siekiama pasinaudoti esamomis integracijos galimybėmis ir jas dar labiau sutelkti. UNHCR ir toliau motyvuoja ir remia Šiaurės šalis išlaikyti esamus pabėgėlių integracijos standartus, taikant praktiką ir sistemas, grindžiamas pabėgėlių balsu ir dalyvavimu, teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus teisėms.  

Baltijos šalyse UNHCR remia valstybes ir valdžios institucijas ir siekia plėtoti holistinį ir žmogaus teisėmis pagrįstą požiūrį į integraciją, pagal kurį integracijos politika būtų įgyvendinama skiriant tinkamą ir tvarų finansavimą, o visi atitinkami integracijos dalyviai būtų įgalinti užtikrinti kokybišką integracijos paslaugų teikimą. Visos Baltijos šalys priklauso Pagalbos pabėgėliams Ukrainoje planui – tai UNHCR koordinuojamas kelių partnerių ir įvairių sektorių planas, skirtas suteikti apsaugą ir paramą Ukrainos pabėgėliams. 

UNHCR bendradarbiauja su nacionalinėmis ir vietos valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietine visuomene, privačiu sektoriumi ir akademine bendruomene, religinėmis organizacijomis ir savanorių tinklais, taip pat su pabėgėlių ir imigrantų bendruomenėmis. Toks regioninis ir konkrečių šalių bendradarbiavimas leidžia UNHCR perduoti strateginį mąstymą apie integraciją ir skleisti gerąją integracijos praktiką, propaguoti visos visuomenės požiūrį ir holistinę integracijos politiką, kuri gali padėti pabėgėliams atkurti savigarbą, savarankiškumą ir atsparumą. 

UNHCR nuomone, integracija yra dinamiškas ir daugialypis abipusis procesas. Integracija padeda užtikrinti visavertę ir lygiavertę narystę visuomenėje, nes ruošia pabėgėlius prisitaikyti priimančiojoje visuomenėje neatsisakant savo kultūrinio identiteto, o priimančias bendruomenes ir institucijas – priimti pabėgėlius ir tenkinti įvairių gyventojų poreikius. Šis procesas yra sudėtingas ir vyksta laipsniškai, apima teisinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius aspektus. 

UNHCR atstovybė Šiaurės ir Baltijos šalims bendradarbiauja su partneriais įvairiose integracijos srityse, įskaitant socialinę ir ekonominę įtrauktį bei svetingą visuomenę, darbo rinką ir integraciją vietos lygmeniu, švietimą ir komunikaciją. Integracijos veikla regione vykdoma per partnerystes ir tinklus, stebėseną ir advokatavimą, dialogą su pabėgėliais ir vietos bendruomenėmis, gerosios integracijos praktikos perdavimą ir pritaikymą, taip pat per integracijos klausimų aptarimą regione. 

Darbo rinka, užimtumas ir verslumas

Svarbus žingsnis siekiant pabėgėlių savarankiškumo ir sėkmingos integracijos yra darbas ir įsitraukimas į priimančiosios visuomenės darbo rinką. 

Siekdama skatinti pabėgėlių įtrauktį į darbo rinką ir mobilizuoti privatųjį sektorių įvairioms pabėgėlių įdarbinimo iniciatyvoms, UNHCR bendradarbiauja su įvairovės chartijomis Baltijos šalyse ir vykdo programą „Tent Partnership for Refugees“ Šiaurės šalyse. Lietuvoje UNHCR, Lietuvos įvairovės chartijos asociacija ir Lietuvos Raudonasis Kryžius įsteigė Pabėgėlių stažuočių iniciatyvą. Šios iniciatyvos dėka pabėgėliai gali įsilieti į Lietuvos darbo rinką, o dalyvaujančios bendrovės per programą užmezga naudingus ryšius su specialistais. 

UNHCR taip pat remia „IKEA“ partnerystę Šiaurės šalyse. Tai yra IKEA Ingka Group“ įsipareigojimo dalis. 2019 m. Pasauliniame pabėgėlių forume „IKEA“ įsipareigojo padėti pabėgėliams įsidarbinti ir mokytis darbo 30-yje šalių, kartu siekdama neutralizuoti neigiamą požiūrį į prieglobsčio ir pabėgėlių integracijos klausimus. 

Visame pasaulyje, taip pat ir Šiaurės bei Baltijos šalių regione, pabėgėliai demonstruoja didelį verslumo potencialą, kurdami verslą ir socialines bei pilietinės visuomenės iniciatyvas. Estijoje UNHCR ir partneriai rėmė pabėgėlių socialinių įmonių ir verslumo kūrimą ir plėtrą – Siin & Sääl“. 

Darbas su miestais 

Pagrindinis UNHCR atstovybės Šiaurės ir Baltijos šalyse tikslas – remti ir skatinti tvarią integraciją vietos lygmeniu, užtikrinti socialinę sanglaudą ir lygias galimybes. Čia labai svarbus vaidmuo tenka miestams. Daugelis Šiaurės ir Baltijos regiono miestų pripažino, kad veiksminga pabėgėlių integracija svarbi ne tik kuriant įtraukią ir svetingą visuomenę, bet ir klestinčias vietos bendruomenes. 

UNHCR skatina naudoti UNHCR ir Migracijos politikos grupės priemonių rinkinį Veiksminga pabėgėlių įtrauktis: dalyvavimo metodai specialistams vietos lygmeniu“. Pagrindinis šios iniciatyvos ir priemonės tikslas yra suteikti vietos integracijos dalyviams pakankamai žinių, kad pagrindiniai dalyvavimo principai būtų įtraukti į atitinkamas integracijos iniciatyvas, programas ir veiksmų planus. 

UNHCR remia regioninį „FOR-IN“ projektą, įgyvendintas. Šia bendra iniciatyva siekiama stiprinti integracijos dalyvių gebėjimus, remti regioninius integracijos specialistų tinklus ir bendradarbiavimą, skatinti aktyvų pabėgėlių dalyvavimą kuriant ir įgyvendinant programas, kuriomis remiama jų integracija. 

UNHCR bendradarbiauja su Europos Tarybos tarpkultūrinių miestų programa, Šiaurės ir Baltijos šalių miestais bei vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijomis, siekdama skatinti įvairovę ir įtrauktį vietos lygmeniu, kur holistinė integracijos politika nepalieka nė vieno nuošalyje.  

Jonava tapo pirmuoju Baltijos šalių miestu prisijungusiu prie Tarpkultūrinių miestų programos, o Ryga – pirmąja prisijungusia Baltijos šalių sostine. UNHCR taip pat skatina solidarumą ir didina informuotumą, remia pabėgėlius ir telkia bendruomenes bei kviečia viso regiono miestus pasirašyti solidarumo pareiškimą #WithRefugees. Iš Šiaurės ir Baltijos šalių prie UNHCR iniciatyvos „Miestai #WithRefugees“ kol kas prisijungė Reikjanesberio miestas Islandijoje ir Jonavos miestas Lietuvoje.  

Mūsų veiksmai 

UNHCR skatina pabėgėlius prasmingai prisidėti prie integracijos programos rengimo ir įgyvendinimo bei pateikti grįžtamąjį ryšį apie sritis, kurias reikia tobulinti. Viena iš programų yra Pabėgėlių vadovaujamas inovacijų fondas. Šis fondas suteikia pabėgėliams daugiau galių pasitelkti naujoviškus įtraukties metodus, pavyzdžiui, iniciatyvą „Talent Together“, skirtą pabėgėlių verslumo įgūdžiams skatinti. 

Tiesioginis įsitraukimas ir dialogas su pabėgėliais palengvina dalyvavimą, grįžtamąjį ryšį ir įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimą bei veiksmų planavimą. Pabėgėlių dalyvavimas yra teisė, kuri skatina apsaugą ir mažina bejėgiškumo jausmą, įgalina žmones atkurti savigarbą ir pasitikėjimą savimi, taip pat padeda pabėgėliams įveikti traumą.  

Ataskaitos ir kiti ištekliai: