Vzdelávanie detí – utečencov | Právo a šanca na lepšiu budúcnosť

Vzdelanie je základné právo, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri obnovovaní nádeje a dôstojnosti detí, ktoré boli nútené opustiť svoj domov. Zároveň je nenahraditeľným prostriedkom integrácie, vďaka ktorému sa môže každý naplno zúčastňovať na politickom, hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote v krajine azylu. Každé dieťa má právo na kvalitné vzdelanie. Stratégia […]

Vzdelanie je základné právo, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri obnovovaní nádeje a dôstojnosti detí, ktoré boli nútené opustiť svoj domov. Zároveň je nenahraditeľným prostriedkom integrácie, vďaka ktorému sa môže každý naplno zúčastňovať na politickom, hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote v krajine azylu.

Každé dieťa má právo na kvalitné vzdelanie. Stratégia vzdelávania UNHCR zdôrazňuje dôležitosť prístupu detí utečencov a žiadateľov o azyl k adekvátnym možnostiam vzdelávania.

V strednej Európe sa však mnohé z týchto detí pri uplatňovaní svojho práva stretávajú s ťažkosťami.

V niektorých lokalitách je problémom zaistiť miesto v škole v blízkosti záchytných a ubytovacích zariadení z dôvodu diskriminačného postoja vedenia školy alebo učiteľov.

Vysídlené deti nie vždy dokážu poskytnúť dôkaz o dosiahnutom vzdelaní, a preto sú umiestňované do nižších tried, ako je potrebné. Učitelia v mnohých školách nie sú kvalifikovaní na vyučovanie rôznorodých skupín žiakov alebo detí, ktorých materský jazyk je iný ako jazyk krajiny azylu. Niekedy im chýba aj prístup k špecializovaným vzdelávacím zdrojom potrebným na integrovanie detí utečencov do školských aktivít alebo na zavedenie rôznorodosti do učebných osnov. Prípravné jazykové kurzy nemajú vždy dostatočnú intenzitu alebo trvanie, aby deťom a mladým ľuďom umožnili nadobudnúť základné jazykové schopnosti potrebné na bežné vzdelávanie. Mnohé deti štúdium nedokončia a prichádzajú tak o možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja.

V priebehu rokov sme zaznamenali v siedmich stredoeurópskych krajinách určitý pokrok v prístupe detí utečencov a mladistvých utečencov ku vzdelaniu. Stále však zostáva viacero vážnych problémov a medzier.

Úrad UNHCR preto spustil projekt s cieľom zlepšiť prístup detí žiadateľov o azyl a utečencov k primeranému štandardu vzdelania. V rámci projektu sa zmapujú a identifikujú medzery a sľubné postupy pri poskytovaní podpory vzdelávania v celom regióne, zorganizuje sa regionálna konferencia a na základe jej záverov sa navrhnú smernice s cieľom pomôcť štátnym orgánom a iným zainteresovaným stranám.

UNHCR sa v regióne zasadzuje aj za zlepšenie štátnych politických rámcov a postupov implementácie politiky v súvislosti s prístupom detí žiadateľov o azyl a utečencov k formálnemu a neformálnemu vzdelaniu primeranej kvality a za tvorbu sociálnych politík, ktoré povedú k zániku diskriminačných a xenofóbnych postupov.