כדי לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים של הגנה, על הליכי ה-RSD לעמוד בדרישות יסוד מסוימות המשקפות את מצבו המיוחד של האדם המבקש מעמד של פליט ולהעניק לו ערובות מסוימות. המינימום הנדרש כולל:

  • לכל מבקשי המקלט תתאפשר גישה להליך קביעת מעמד של פליט, ללא קשר לשאלה כיצד נכנסו לשטח השיפוט של המדינה.
  • רשות מרכזית ומתמחה אחת תישא באחריות לבחון בקשות מקלט ולהכריע בהן כערכאה הראשונה. הצלחתו של הליך ה-RSD תלויה בתפקודו היעיל של גוף כזה ובכך שהוא יישם בעקביות כללים, קריטריונים ומקורות מידע.
  • מקבלי ההחלטות באשר למעמד פליט יהיו מוסמכים, בעלי הכשרה, נטולי פניות, בעלי מומחיות בתחום הפליטים ומבקשי המקלט ובעלי ידע על מצב זכויות האדם במדינות המוצא של מבקשי המקלט, מיומנויות של תקשורת בין תרבותית ורגישות מגדרית.
  • למגישי בקשות מקלט תינתן גישה לייעוץ משפטי בכל שלבי ההליך, ובמידת הצורך, גם למתורגמנים מוסמכים וחסרי פניות. למגישי בקשות מקלט תעמוד הזכות לפנות לנציבות או לארגונים הפועלים מטעמה.
  • תקיים ראיון אישי לכל אדם המגיש בקשה למעמד פליט, במסגרתו הוא יציג ראיות לביסוס בקשתו בפני מקבלי ההחלטות ויתייחס לכל שאלה שתעלה. הראיון ובחינת הבקשה צריכים להיות מכוונים לחקירה שיתופית.
  •  יינתן הסבר בכתב לבקשות שנדחו, המראה כי מקבלי ההחלטות שקלו את כל העובדות המהותיות, העריכו את המהימנות, זיהו ופרשו את החוקים הרלוונטיים והחילו את החוק על העובדות שהוכחו תוך הפעלת שיקול דעת.
  • למגישי בקשות תעמוד הזכות לדרוש בחינה מחדש של החלטה שלילית או לערער עליה, והדבר יוביל לעיכוב הביצוע (כלומר השלכותיה של ההחלטה שעליה ערערו "יוקפאו" זמנית ולא יצאו לפועל מיד לאחר קבלת ההחלטה).
  • שמירה על סודיות באשר להליכים והגנה על נתונים אישיים.
  • נהלים גמישים בעת הערכת בקשות בהן מעורבים אנשים שנסיבותיהם עלולות לפגוע ביכולתם להציג ראיות התומכות בטענותיהם. יש לקבוע נהלים מיוחדים לטיפול בבקשות בהן מעורבים קורבנות עינויים או אלימות מינית, קטינים שאינם מלווים ולהט"בים.

 

 

מסמכים ומקורות

 • סטנדרטים פרוצדורליים לקביעת מעמד של פליט על-פי מנדט נציבות האו״ם לפליטים (2020) – אנגלית
 • מדריך להליכים וקריטריונים לקביעת מעמד של פליט לפי האמנה משנת 1951 והפרוטוקול משנת 1967 בדבר מעמדם של פליטים (2019) – עברית | אנגלית
 • נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל, משרד הפנים (עודכן לאחרונה ב-10.10.19) – עברית | אנגלית 
 • שיקולים משפטיים באשר לגישה להגנה ולקשר בין הפליט למדינה השלישית בהקשר של חזרה למדינת המוצא או העברה למדינות שלישיות בטוחות (2018) – אנגלית
 • מדריך להליכים לקביעת מעמד של פליט וקווים מנחים נלווים – אנגלית
  • קווים מנחים להגנה בינלאומית מס׳ 3: סיום הזכאות למעמד של פליט (סעיפי "הנסיבות שחדלו להתקיים") – עברית | אנגלית
  • קווים מנחים להגנה בינלאומית מס׳ 4: "חלופת המנוסה הפנימית או העתקת המגורים" – עברית | אנגלית
  • קווים מנחים להגנה בינלאומית מס׳ 5: תחולת סעיפי ההדרה – עברית  | אנגלית
  • קווים מנחים להגנה בינלאומית מס׳ 11: הכרה במעמד פליט על בסיס חזקת prima facie – עברית | אנגלית