Integratsioon

UNHCRi töö integratsiooni alal Põhja- ja Baltimaades

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja- ja Baltimaade esindus pöörab üha suuremat tähelepanu integratsioonile kogu piirkonnas. See hõlmab nii konkreetsete tegevuste, programmide ja vôrgustike tasandit kui ka teaduspõhisemat tulemuste ja kogemuste tasandit.

UNHCRi nägemus integratsioonist on, et kõik pagulased saavad kasu poliitikatest ja tavadest, mis edendavad ja hõlbustavad sotsiaalmajanduslikku kaasamist. UNHCR jätkab Põhjamaade motiveerimist ja toetamist, et nad jääksid pagulaste integreerimisel “juhtpiirkonnaks”, mille tavad ja süsteemid põhinevad pagulaste sônaôigusel ja osalusel, õigusriigi põhimõtetel ja inimõiguste austamisel.

Tunnistades integratsioonikeskkondade ja Põhjamaade väljakujunenud süsteemide keerukust, tegutseb UNHCR vahendajana asjaomaste piirkondlike ja Euroopa integreerumisalgatuste ja võrgustike vahel, et olemasolevaid integratsioonipüüdlusi veelgi paremini ära kasutada.

UNHCR toetab Baltimaades ametiasutusi, töötamaks välja terviklikku ja inimõigustel põhinevat lähenemisviisi integratsioonile, kus integratsioonipoliitikat rakendataks piisava ja jätkusuutliku rahastamisega ning kus kõik asjaomased integratsiooniga tegelevad osapooled oleksid võimelised tagama integratsiooniteenuste kvaliteetset osutamist.

UNHCR teeb koostööd riiklike ja kohalike ametiasutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna, erasektori ja akadeemiliste ringkondade, usuorganisatsioonide ja vabatahtlike võrgustike ning pagulaste ja sisserändajate kogukondadega. Selline piirkondlik ja riigipõhine koostöö võimaldab UNHCRil edastada strateegilist mõtteviisi integratsiooni teemal ja mitmekordistada häid integratsioonitavasid, propageerida kogu ühiskonda hõlmavat lähenemisviisi ja terviklikku integratsioonipoliitikat, mis võib aidata pagulastel taastada oma enesehinnangut, enesega toime tulekut ja enesekindlust.

UNHCRi jaoks on integratsioon dünaamiline ja mitmetahuline kahesuunaline protsess. See toob kaasa võrdväärse ja täieôigusliku kuuluvuse ühiskonda, kuna valmistab pagulasi ette kohanemiseks vastuvõtjariigi ühiskonnaga, ilma et nad peaksid loobuma oma kultuurilisest identiteedist ning samas valmistab vastuvõtvaid kogukondi ja institutsioone ette pagulaste vastuvõtmiseks ja mitmekesise elanikkonna vajaduste rahuldamiseks. Protsess on keerukas ja järkjärguline, hõlmates õiguslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõõtmeid.

ÜRO pagulasameti Põhja- ja Baltimaade esindus teeb koostööd partneritega erinevates integratsioonivaldkondades, sealhulgas sotsiaalmajandusliku kaasatuse ja külalislahke ühiskonna, tööturu ja kohalikul tasandil lôimimise, hariduse ja kommunikatsiooni valdkonnas. Integratsioonitegevus piirkonnas toimib partnerluste ja võrgustike, järelevalve ja propageerimise, pagulaste ja kohalike kogukondadega peetava dialoogi, heade integratsioonitavade edastamise ja kohandamise ning piirkonna integratsiooniprobleemide käsitluse muutmise kaudu.

Tööturg, tööhõive ja ettevõtlus

Töö leidmine ja osalemine vastuvõtva ühiskonna tööturul on pagulaste jaoks oluline samm enesega toimetuleku ja eduka lõimimise suunas.

Edendamaks pagulaste tööturule kaasamist ja mobiliseerimaks erasektorit esitama erinevaid pagulaste tööhõivealgatusi, teeb UNHCR koostööd Mitmekesisuse kokkulepetega Baltimaades ja Tent Partnership for Refugees Põhjamaades.

UNHCR toetab ka IKEA partnerlust Põhjamaades. See on osa IKEA Ingka Group‘i kohustusest, mille see võttis 2019. aasta Globaalsel pagulasfoorumil, lubades aidata pagulasi tööhõivevõimaluste ja töökoolitusega 30 riigis, püüdes samal ajal võidelda negatiivse mõtteviisi vastu, mis varjupaiga ja pagulaste lõimimise teemat ümbritseb.

Kogu maailmas ning ka Põhja- ja Baltimaades on pagulased näidanud üles tugevat ettevõtluspotentsiaali, rajades ettevõtteid ning luues sotsiaalseid ja kodanikuühiskonna algatusi. Eestis on UNHCR ja partnerid toetanud pagulaste sotsiaalse ettevõtte Siin & Sääl loomist ja arendamist.

Koostöö linnadega

Jätkusuutliku integratsiooni toetamine ja edendamine kohalikul tasandil sotsiaalse ühtekuuluvuse ja võrdsete võimaluste kaudu on ÜRO pagulasameti Põhja- ja Baltimaade esinduse peamine eesmärk – ja siinkohal on linnadel eluline roll. Paljud Põhja- ja Baltimaade linnad on tunnistanud pagulaste tõhusa integratsiooni tähtsust mitte ainult kaasava ja külalislahke ühiskonna loomisel, vaid ka jõuka ja õitsva kohaliku kogukonna loomisel.

UNHCR teeb koostööd Euroopa Nõukogu kultuuridevaheliste linnade programmi, Põhja- ja Baltimaade linnade ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendustega, et edendada mitmekesisust ja kaasamist kohalikul tasandil, kus terviklik integratsioonipoliitika ei jäta kedagi tähelepanuta.

Jonavast sai mitte ainult esimene linn Leedus, vaid ka esimene linn Baltimaades, mis liitus kultuuridevaheliste linnade programmiga. UNHCR edendab ka solidaarsust ja suurendab teadlikkust, toetab pagulasi ja ühendab kogukondi, kutsudes kogu piirkonna linnu üles allkirjastama solidaarsusavaldust #WithRefugees. Põhja- ja Baltimaades on siiani UNHCRi initsiatiiviga  Cities #WithRefugeesliitunud Reykjanesbær Islandil ja Jonava Leedus.

Aruanded ja muud allikad:

Pagulaste elatusvahendid ja majanduslik kaasamine
UNHCR 2019-2023 globaalse strateegia kontseptsioonikirjeldus

Räägime iseenda eest: Kuulates pagulaste hääli, teekond võimestamise suunas
UNHCR, Soome (2014)

Integratsiooniuudised ja kohanemist toetavad tegevused

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.