Integratsioon

UNHCRi töö integratsiooni alal Põhja- ja Baltimaades

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja- ja Baltimaade esindus pöörab üha rohkem tähelepanu integratsioonile kogu regioonis. See hõlmab nii konkreetsete tegevuste, programmide ja võrgustike tasandit kui ka teaduspõhisemat tulemuste ja kogemuste tasandit.

UNHCRi nägemus integratsioonist on, et kõik pagulased peaksid saama kasu poliitikatest ja praktikatest, mis edendavad ja hõlbustavad sotsiaalmajanduslikku kaasamist. UNHCRi töö integratsiooniga regioonis põhineb strateegilistel partnerlustel ning keskendub kaasamisele ja koostööle integratsioonis osalejatega nagu kohalikud ja riiklikud ametiasutused, MTÜd, kodanikuühiskond ja rohujuuretasandi organisatsioonid, mõttekojad ja ülikoolid ning ka pagulaste juhitud organisatsioonid. UNHCR Põhja- ja Baltimaade integratsioonitegevused keskenduvad kolmele prioriteedile: 1) teadmised; 2) strateegilised partnerlused ning Põhja- ja Baltimaade koostöö integratsiooniga seotud osalejate vahel; 3) võimekuse suurendamine, et toetada veelgi pagulaste integreerumist ja kaasamist.

Põhjamaade integratsioonikeskkondade ja väljakujunenud süsteemide keerukust tunnistades tegutseb UNHCR vahendajana vastavate piirkondlike ja Euroopa integratsioonialgatuste ja -võrgustike vahel, et olemasolevaid integratsioonipüüdlusi veelgi paremini ära kasutada ja mobiliseerida. UNHCR jätkab Põhjamaade innustamist ja toetamist, et nad säilitaksid olemasolevaid standardeid pagulaste integreerimise osas, mis põhinevad pagulaste arvamusel ja kaasamisel, õigusriigi põhimõtetel ja inimõiguste austamisel.

UNHCR toetab Baltimaades ametiasutusi, töötamaks välja terviklikku ja inimõigustel põhinevat lähenemisviisi integratsioonile, kus integratsioonipoliitikat rakendataks piisava ja jätkusuutliku rahastamisega ning kus kõik asjaomased integratsiooniga tegelevad osapooled oleksid võimelised tagama integratsiooniteenuste kvaliteetset osutamist. Kõik Balti riigid on osa Ukraina Põgenike Abistamiskavast, mis on UNHCRi koordineeritud mitut partnerit ja mitut sektorit hõlmav plaan Ukraina pagulastele kaitse ja toetuse pakkumiseks.

UNHCR teeb koostööd riiklike ja kohalike ametiasutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna, erasektori ja akadeemiliste ringkondade, usuorganisatsioonide ja vabatahtlike võrgustike ning pagulaste ja sisserändajate kogukondadega. Selline piirkondlik ja riigipõhine koostöö võimaldab UNHCRil edastada strateegilist mõtteviisi integratsiooni teemal ja mitmekordistada häid integratsioonitavasid, propageerida kogu ühiskonda hõlmavat lähenemisviisi ja terviklikku integratsioonipoliitikat, mis võib aidata pagulastel taastada oma enesehinnangut, enesega toime tulekut ja enesekindlust.

UNHCRi jaoks on integratsioon dünaamiline ja mitmetahuline kahesuunaline protsess. See toob kaasa võrdväärse ja täieôigusliku kuuluvuse ühiskonda, kuna valmistab pagulasi ette kohanemiseks vastuvõtjariigi ühiskonnaga, ilma et nad peaksid loobuma oma kultuurilisest identiteedist ning samas valmistab vastuvõtvaid kogukondi ja institutsioone ette pagulaste vastuvõtmiseks ja mitmekesise elanikkonna vajaduste rahuldamiseks. Protsess on keerukas ja järkjärguline, hõlmates õiguslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõõtmeid.

ÜRO pagulasameti Põhja- ja Baltimaade esindus teeb koostööd partneritega erinevates integratsioonivaldkondades, sealhulgas sotsiaalmajandusliku kaasatuse ja külalislahke ühiskonna, tööturu ja kohalikul tasandil lôimimise, hariduse ja kommunikatsiooni valdkonnas. Integratsioonitegevus piirkonnas toimib partnerluste ja võrgustike, järelevalve ja propageerimise, pagulaste ja kohalike kogukondadega peetava dialoogi, heade integratsioonitavade edastamise ja kohandamise ning piirkonna integratsiooniprobleemide käsitluse muutmise kaudu.

Tööturg, tööhõive ja ettevõtlus

Töö leidmine ja osalemine vastuvõtva ühiskonna tööturul on pagulaste jaoks oluline samm enesega toimetuleku ja eduka lõimimise suunas.

Pagulaste tööturule kaasamise edendamiseks ja erasektori kaasamiseks erinevates pagulaste tööhõive algastustes teeb UNHCR koostööd Mitmekesisuse kokkulepetega Baltimaades ja Tent Partnership for Refugees Põhjamaades. Leedus panid UNHCR, Leedu Mitmekesisuse Harta ja Leedu Punane Rist aluse Refugee Fellowship Initiative’ile.

UNHCR toetab ka IKEA partnerlust Põhjamaades. See on osa IKEA Ingka Group‘i kohustusest, mille see võttis 2019. aasta Globaalsel pagulasfoorumil, lubades aidata pagulasi tööhõivevõimaluste ja töökoolitusega 30 riigis, püüdes samal ajal võidelda negatiivse mõtteviisi vastu, mis varjupaiga ja pagulaste lõimimise teemat ümbritseb.

Kogu maailmas ning ka Põhja- ja Baltimaades on pagulased näidanud üles tugevat ettevõtluspotentsiaali, rajades ettevõtteid ning luues sotsiaalseid ja kodanikuühiskonna algatusi. Eestis on UNHCR ja partnerid toetanud pagulaste sotsiaalse ettevõtte Siin & Sääl loomist ja arendamist.

Koostöö linnadega

Jätkusuutliku integratsiooni toetamine ja edendamine kohalikul tasandil sotsiaalse ühtekuuluvuse ja võrdsete võimaluste kaudu on ÜRO pagulasameti Põhja- ja Baltimaade esinduse peamine eesmärk – ja siinkohal on linnadel eluline roll. Paljud Põhja- ja Baltimaade linnad on tunnistanud pagulaste tõhusa integratsiooni tähtsust mitte ainult kaasava ja külalislahke ühiskonna loomisel, vaid ka jõuka ja õitsva kohaliku kogukonna loomisel.

UNHCR propageerib UNHCRi ja Migration Policy Group’i tööriistakomplekti „Pagulaste tõhus kaasamine: kaasavad lähenemisviisid kohaliku tasandi praktikutele“. Algatuse ja vahendi põhieesmärk on anda piisavate teadmistega kohalikele integratsioonis osalejatele suutlikkus tagada, et osaluspõhise lähenemisviisi põhiprintsiibid on põimitud asjakohastesse integratsioonialgatustesse, programmidesse ja tegevuskavadesse.

UNHCR toetab regionaalset FOR-IN ühisalgatust, mis keskendub integratsioonitegurite suutlikkuse tugevdamisele, regionaalsete võrgustike ja integratsioonitöötajate koostöö toetamisele, pagulaste aktiivse kaasamise soodustamisele nende integratsiooni toetavate programmide kavandamisel ja rakendamisel.

UNHCR teeb koostööd Euroopa Nõukogu kultuuridevaheliste linnade programmi, Põhja- ja Baltimaade linnade ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendustega, et edendada mitmekesisust ja kaasamist kohalikul tasandil, kus terviklik integratsioonipoliitika ei jäta kedagi tähelepanuta.

Jonavast sai mitte ainult esimene linn Leedus, vaid ka esimene linn Baltimaades, mis liitus kultuuridevaheliste linnade programmiga, ja Riia on esimene Balti riikide pealinnadest, mis liitus Kultuuridevaheliste Linnade programmiga. UNHCR edendab ka solidaarsust ja suurendab teadlikkust, toetab pagulasi ja ühendab kogukondi, kutsudes kogu piirkonna linnu üles allkirjastama solidaarsusavaldust #WithRefugees. Põhja- ja Baltimaades on siiani UNHCRi initsiatiiviga Cities #WithRefugees liitunud Reykjanesbær Islandil ja Jonava Leedus.

Meie tegevused

UNHCR toetab pagulaste tähendusrikast kaasamist integratsiooniprogrammide kavandamisse ja elluviimisesse ning nende tagasiside arvestamist parandamist vajavates valdkondades kogu pagulase teekonna jooksul. Pagulaste juhitud innovatsioonifond on üks programm, et võimestada pagulasi innovaatiliste kaasamismeetodite kaudu nagu näiteks Leedu Pagulasabi initsiatiiv Talent Together, mis edendab pagulaste ettevõtlusoskuseid.

Otsene kaasamine ja dialoog pagulastega hõlbustab osalemist, tagasisidet ning tõenduspõhiste otsuste ja tegevuste planeerimist. Pagulaste osalus on õigus, mis soodustab kaitset ja vähendab jõuetuse tunnet, võimaldab toetuda arusaamadele, teadmistele, võimetele, oskustele ja ressurssidele, annab inimestele võimaluse taastada enesehinnang ja enesekindlus ning aitab pagulastel traumadega toime tulla.

Aruanded ja muud allikad:

Isemajandamine ja majanduslik kaasatus

UNHCRi ülemaailmse strateegia kontseptsioon pakub raamistikku pagulaste elatise ja majandusliku kaasatuse jaoks. 

UNHCRi kvoodipõgenike käsiraamat

Põhjalik juhend ümberasustatud pagulaste integreerimisekskontrollnimekirjad, praktilised nõuanded ja head tavad. 

ILO/UNHCRi tegevuskava 2023–2025

ILO ja UNHCRi tegevuskava, mis formaliseerib partnerluse kaheksa ühise prioriteedi kaudu.