UNHCR Eestis

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR) on viimastel aastatel tugevdanud oma kohalolekut nii Eestis kui ka kahes teises Balti riigis. Teeme tihedat koostööd valitsuse, ametiasutuste, kodanikuühiskonna – sealhulgas mitmete partnerorganisatsioonide – ja teiste asjaomaste sidusrühmadega, et edendada pagulaste, varjupaigataotlejate ja kodakondsuseta isikute õigusi ja heaolu Eestis.

UNHCRil on alates 2022. aastast kontaktbüroo Tallinnas.

Eesti Ukraina pagulaste vastuvõtu kava

Alates 2023. aastast on Eesti – nagu ka Läti ja Leedu – kaasatud Ukraina regionaalsesse pagulaste vastuvõtu kavasse. Pagulaste vastuvõtu kava koordineerib UNHCR ja see on mitut partnerit ja sektorit hõlmav plaan, mille eesmärk on täiendada valitsuse juhitavat tegevust, et pakkuda kaitset ja toetust Ukrainast pärit pagulastele.

Valitsuse tegevuse täiendamiseks Eestis pakuvad kokku 14 partnerit, sealhulgas UNHCR, toetust sellistes põhivaldkondades nagu põhivajadused, toiduga kindlustatus, tervishoid, kaitse ja elatusvahendid.

Eesmärgiks on pakkuda väärikat abi, laiendada juurdepääsu sotsiaalsetele ja majanduslikele võimalustele ning parendada sotsiaalset ühtekuuluvust nii juba kohal olevatele Ukrainast pärit pagulastele kui ka potentsiaalsetele uutele saabujatele.

Kava käsutuses ei ole koondfondi, vaid see toimib raha kaasamise platvormina, andes rahalise ülevaate Eesti erinevate partnerite poolt kavandatud tegevuste rahastamiseks vajalikest rahalistest vahenditest, ulatudes kokku 9 miljoni USA dollarini, ning võimaldab kõigil osalevatel partneritel iseseisvalt rahastust kaasata. 2023. aasta jooksul rahastajate poolt pagulaste vastuvõtu kava jaoks saadud toetused ja rahastamine panevad lõplikult paika selle, millises mahus rahalisi vahendeid pagulaste vastuvõtu kava partnerid Eestis saavad.

 

Loe lähemalt:

Viimased operatiivuuendused Eestist (inglise keeles)

III kvartal

(1. juulist kuni 31. septembrini)

II kvartal

(1. aprillist kuni 30. juunini)

I kvartal

(1. jaanuarist kuni 31. märtsini)

Koostöö partneritega

Eestis teeb UNHCR tihedat koostööd kohalike partnerorganisatsioonidega, et pakkuda õiguslikku, psühhosotsiaalset ja integratsioonialast tuge ning samuti kaitse, teadlikkuse tõstmise ja huvikaitsega seotud tegevusi.

UNHCRi partnerid Eestis on järgmised:

Eesti Pagulasabi

2000. aastal asutatud Eesti Pagulasabi on mittetulundusühing, mis pakub otsest toetust pagulastele nii Eestis kui ka viies teises riigis.

Eesti Pagulasabi korraldab 2023. aasta partnerluse raames UNHCRiga tegevusi, sealhulgas kogukonnaprogrammi pagulase- või migrandi-taustaga meestele, naistele, lastele ja peredele, kus nad saavad jagada oma kogemusi, küsida nõu ja luua oma võrgustikke Eestis.

Eesti Inimõiguste Keskus

2009. aastal asutatud Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõiguste organisatsioon, mis on UNHCRi partner Eestis alates 2014. aastast.

Eesti Inimõiguste Keskus pakub 2023. aastal UNHCRiga sõlmitud partnerluse raames muu hulgas õigusabi pagulastele ja varjupaigataotlejatele.

Mondo

2007. aastal asutatud Mondo on Eesti valitsusväline organisatsioon, mis tegutseb Eestis ja veel 12 riigis ülemaailmse ebavõrdsuse vähendamiseks.

Osana oma partnerlusest UNHCRiga koordineerib Mondo 2023. aastal koolides toimuvaid haridustegevusi sundrände teemal ning korraldab muu hulgas kampaaniaid, et tõsta teadlikkust ülemaailmsest pagulaste olukorrast.