Оценка и проучвания | Анализи, върху които се гради работата ни

ВКБООН насърчава проучвания на тематика, свързана с бежанците, миграцията и хуманитарната помощ, както и обмен на идеи, опит и информация между представители на хуманитарната, академична, политическа и медийна сфера.

ВКБООН работи усилено за систематичен анализ и оценка на собствените си проекти, програми, практики и политики. Службата насърчава проучвания на тематика, свързана с бежанците, миграцията и хуманитарната помощ, както и обмен на идеи, опит и информация между представители на хуманитарната, академична, политическа и медийна сфера.

По-долу ще намерите събрани изследвания и доклади, академични и изследователски реферати, статии от вестници и списания, както и  материали от проучвания, проведени в различни държави. Наборът от изследователски инструменти е предназначен да помогне на специалистите в работата им. В терминологичния речник са обяснени основните използвани понятия.

Изследвания и доклади

“Има ли желание, има и начин: Ангажираност на частния сектор в заетостта на получили международна закрила лица.” Представителството на ВКБООН в България, 26 април 2017г.

Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група за 2016 г. Представителство на ВКБООН в България

“Здрави и невредими: какво могат да направят държавите, за да гарантират зачитането на най-добрия интерес на непридружените и разделени от семействата си деца в Европа,” ВКБООН/УНИЦЕФ, октомври 2014 г.

Мониторингов доклад за условията на приемане и социална защита на непридружени малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила в Република България, 2014г. 

Мониторингов доклад за сексуално и основано на пола насилие в контекста на международната закрила в Република България, 2014г. 

Проучване на нуждите  на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група за 2014г. Представителство на ВКБООН в България

“Къде е домът ми?: Бездомност и настаняване сред търсещите убежище и бежанците в България,” А. Пампоров, З. Ванкова, И. Шишкова, София 2013г.

Образование на бежанци: Световен обзор. Сара Драйден-Питърсън. ноември 2011г.

„Без покрив над главата: преглед на прилагането на политиката  на ВКБООН за бежанците в градските райони в България”. Лари Ботиник, Арети Сиани, май 2011г.

„Пари в брой. Бежанците в градските райони, правото на труд и дейностите за застъпничество на ВКБООН”. Елизабет Умлас, май 2011г.

„Промяна на начина, по който работи ВКБООН? Оценка на стратегията за съобразяване с възраст, пол и принадлежност към социална група, 2004-2009г.” Предварително издание. Вирджиния Томас, Тони Бек. юни 2010г.

„Влизането забранено! Преглед на отговора на ВКБООН към затварянето на граници в ситуации на масов приток на бежанци”. Кейти Лонг, юни 2010г. 

„Дърветата се клатят само от вятъра: Проучване на непридружените афгански деца в Европа”. Кристин Моон, юни 2010г.

 

Академични и изследователски реферати

„Микрофинансиране и бежанци: поуки от опита на ВКБООН”. Мишел Азорбо

„Трафик на хора за сексуална експлоатация: закрила на жертвите в международното и вътрешно законодателство.” Тайлър Мари Кристенсен

„Спасение в технологията: практики за комуникация в бежанските  лагери и местата за принудително настаняване на имигранти”. Линда Лунг

„Уязвими и невидими? Търсещи убежище с увреждания в Европа.” Клара Страймер

„ВКБООН и развитието на общността: слабо звено във веригата на бежанската закрила?” Ноел Калхун