Бежанци и лица, търсещи убежище

В България Държавната агенция за бежанците (ДАБ) отговаря за всички молби за убежище и предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут, което е спомагателна форма на закрила съгласно европейското законодателство.

Тристранното споразумение, сключено през 2010 г. с Гранична полиция и Българския хелзинкски комитет, позволява на ВКБООН да извършва мониторинг на границите, да предоставя правна помощ и да проследява инциденти, свързани със закрилата. Агенцията също така извършва обучения на Гранична полиция няколко пъти в годината.

ВКБООН в България оказва подкрепа на властите и гражданското общество, които се занимават с оказването на закрила на бежанци и лица, търсещи убежище. Той редовно извършва одит на качеството на процедурата по предоставяне на убежище и предоставя насоки под формата на материали и обучения относно европейската и националната съдебни практики по отношение на предоставянето на убежище.

Агенцията също така защитава идеята за чувствителна към закрилата система на регистрация, която да гарантира, че търсещите убежище лица получават пряк достъп до процедурата без временно задържане.

ВКБООН също така отделя особено внимание върху закрилата на децата и подкрепя интеграцията им в местната общност с идеята да се постигнат коренни промени в положителна посока в качеството на живот на засегнатите лица, които да могат да имат достъп до решения за тяхното настаняване, образование и финансова независимост.

Как можете да кандидатствате за убежище в България

Моля, имайте предвид, че в България ВКБООН не участва формално в процедурата по предоставяне на убежище и като цяло ВКБООН не се намесва в отделни случаи и не предоставя индивидуално процесуално представителство или правни консултации. Ние, обаче, работим с партньорска НПО – Български хелзинкски комитет, който предлага безплатна правна помощ и съвет.

Молбата за предоставяне на убежище, закрила и статут в България може да се подаде към всяка държавна институция

Подробна информация за процедурата за предоставяне на убежище в България можете да намерите тук:
отидете на адрес: https://asylum.bg/content/#asylum

След като подадете молба, ще получите писмено решение в рамките на шест месеца от датата на регистрация на вашата молба (14 дни, ако вашата молба се разглежда по ускорена процедура). Имате правото да обжалвате решението. Повече информация относно начините на обжалване можете да намерите тук: https://asylum.bg/content/#enappeal