Застъпничество

Агенцията следи условията на границата и в центровете за временно настаняване за бежанци и лица, търсещи убежище, застъпва се пред правителствените власти за по-добри условия на прием чрез законодателни промени и преразглеждане на административните процедури и извършва интервенции по политики и практики посредством стратегически съдебни процеси. ВКБООН също така защитава и правото на безопасни пространства за търсещите убежище лица и гарантиран свободен достъп до територията на страната и процедурата за предоставяне на убежище, и се застъпва за намаляване на периода на временно имиграционно задържане и за прилагането на алтернативи на временното задържане и отпадане на практиката по задържане на деца.

ВКБООН също подкрепя правителството на България за изграждането на необходимите капацитети, с които да се адресират идентифицираните пропуски в съществуващото законодателство, политики и практики.

Крайната цел е да се окаже подкрепа на властите с цел по-добра защита на бежанците, търсещите убежище и лицата без гражданство.
ВКБООН съвместява тази дейност с оказване на практическа подкрепа на националните власти. Дейностите по развиване на капацитета, като например обучения и оказване на техническа подкрепа, са насочени към разширяване на възможностите на българските власти да предоставят закрила на бежанци, лица без гражданство и търсещи убежище в съответствие с международните норми и правни задължения.