ЗА НАС

Върховният комисариат за бежанците на ООН в България работи от юли 1993 г. Той си сътрудничи с Държавната агенция за бежанците (ДАБ), Министерството на вътрешните работи, Гранична полиция, Дирекция „Миграция“ и неправителствени организации и други органи с цел да гарантира закрила на бежанците, лицата, търсещи убежище и други лица, попадащи в неговата компетенция.

Друга негова цел е да информира и ангажира обществеността с проблемите на бежанците с цел изграждане на здравословна среда на толерантност и уважение към правата на бежанците.

Както и в други страни от ЕС, дейността на ВКБООН в България е основно консултативна, като също така се осигурява подкрепа на правителството и се подпомага изграждането на капацитет с цел разработване и укрепване, по един ефективен начин, на системата за оказване на закрила на бежанците.

В това се включва гарантиране на осигуряването на закрила и правни услуги на най-уязвимите групи, включително чрез информация и психологическа подкрепа, както и интервенции в секторите на образованието и труда.

От февруари 2022 г., обаче, поради засиления бежански поток, който страната поема в следствие на международния въоръжен конфликт в Украйна, ВКБООН работи в близко сътрудничество с българското правителство, за да може то да се справи с десетките хиляди, принудени да напуснат своите домове в опит да намерят сигурност, закрила и подкрепа.

Поради извънредната ситуация и обема на хуманитарната помощ, от която бежанците от Украйна се нуждаят, ВКБООН застава начело на регионалните междуведомствени усилия за справяне с бежанската ситуация в България като част от съвместните усилия за оказване на подкрепа на страните, приемащи бежанци.

Регионалният отговор на бежанската ситуация обединява ООН, различни НПО и други партньори, като се фокусира върху оказването на подкрепа на правителствата на приемните страни в усилията им да осигурят безопасен достъп до своята територия на бежанци и граждани на трети страни, бягащи от Украйна, в съответствие с международните стандарти. Той също така залага като основен приоритет предоставянето на критични услуги за оказване на закрила и хуманитарна помощ в контекста на нарастващия брой случаи на разселени лица и техните нужди.

Поради тази причина ВКБООН увеличава броя на своите служители и присъствието си в градовете София, Варна и Бургас, които приемат голям брой бежанци от Украйна, както и в Руса и Добрич, в близост до входните точки на българо-румънската граница, където са изградени и Сини точки с помощта на УНИЦЕФ, властите и партньорите на ВКБООН.

ВКБООН също участва в предоставянето на услуги по подкрепа в сектори, принципно подсигурявани от държавата, като например разпределянето на предмети от първа необходимост и оказването на финансова помощ на бежанците.