Липса на гражданство

Лица без гражданство съществуват във всички части на света. Повечето лица без гражданство са родени в страните, в които са живели през целия си живот. Липсата на гражданство може да възникне по различни причини, включително в следствие на дискриминация срещу определена етническа или религиозна група или дискриминация на полова основа, възникване на нови страни и прехвърляне на територии между съществуващи страни, както и поради пропуски в националното законодателство.

Към днешна дата на милиони хора по света е отказано гражданство. Поради тази причина те често не могат да посещават училище, да посетят лекар, да започнат работа, да открият банкова сметка, да си купят дом или дори да сключат брак.

Точният брой на лицата без гражданство е неизвестен, но според приблизителните изчисления на ВКБООН, в световен мащаб съществуват милиони такива лица, от които приблизително една трета са деца.

Пред 2012 г. България се присъединява и към двете Конвенции за статута на лицата без гражданство и е една от малкото страни в света, приела процедура за определяне на статут на лицата без гражданство. С помощта на застъпничеството на ВКБООН през 2020 г. България отменя една от резервите към Конвенцията от 1954 г. и поема ангажимента да преразгледа оставащите такива.

ВКБООН продължава да се бори за идентификация и ефективен достъп до права на всички лица без гражданство на нейна територия и за подобряването на качеството на процедурите.

Повече информация за това как да кандидатствате и какви са Вашите права и задължения по време на процедурата можете да намерите на следната интернет страница: https://statelessness.bg/

Фондация „Достъп до право“ предоставя правна помощ и консултации на лица без гражданство в България:

Телефон: 00359 2 879 32 80
Ел. поща: [email protected]