Образование

Всяко дете има право на качествено образование. Стратегията на ВКБООН за образование подчертава важната роля на достъпа на децата-бежанци и търсещи убежище до адекватни образователни възможности.

В Централна Европа много от тези деца обаче бяха изправени пред трудности в упражняването на това си право.

На някои места се оказва трудно да се осигури място в училище в района на центъра за настаняване поради дискриминационни нагласи на училищното ръководство или самите учители.

Прокудените от родните си места деца не винаги могат да предоставят доказателства за завършена образователна степен и затова често биват записвани в по-нисък клас. В някои училища учителите не са квалифицирани да преподават на смесени групи ученици или деца с майчин език, различен от този на страната на убежище. Понякога те нямат достъп до специализирани образователни ресурси, необходими за ангажирането на бежанските деца в училищните дейности или въвеждане на културното многообразие като важна част от училищната програма. Подготвителните езикови курсове не винаги са достатъчно интензивни или продължителни, за да дадат възможност на децата и младежите да придобият основни езикови умения, необходими за участие в общообразователната система. Голям брой деца отпадат от училище, губейки така възможностите за образователна и лична реализация.

С течение на времето настъпи известно подобрение по отношение достъпа до образование на децата и юношите-бежанци в седемте държави от централноевропейския регион, попадащ в ресора на Регионалното представителство. Продължават да съществуват обаче редица значителни проблеми и недостатъци.

В тази връзка ВКБООН реализира проекти с цел подобряване на достъпа до адекватен стандарт на образование сред децата-бежанци и търсещи убежище. Проектът ще очертае и установи недостатъците и обещаващите практики в предоставянето на образователна подкрепа в целия регион, организира регионална конференция и въз основа на своите заключения ще очертае насоки за изграждане на политиките, за да помогне на националните власти и други заинтересовани страни.

ВКБООН в региона се застъпва за усъвършенстване на националните политически рамки и практики за прилагането им относно достъпа на децата-бежанци и търсещи убежище до официално образование с адекватно качество и за разработването на социални политики, които ще позволят постепенното изчезване на дискриминационните и ксенофобски практики.

ВКБООН и нашите партньори в страната осигуряват безплатни курсове по български език, както и учебни материали. Материалите можете да намерите тук: