ВКБООН в България

ВКБООН В България оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила в рамките на непрекъснато развиващата се общоевропейска система за убежище.

ВКБООН В България оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила в рамките на непрекъснато развиващата се общоевропейска система за убежище.

На 22-ри юли 1993 година Върховния комисариат на ООН за бежанците и правителството на Република България сключват официално споразумение, по силата на което стартира мандата на ВКБООН в страната.

Преди това, през периода след 1990 г., на около 20 души бе даден статут според мандата на ВКБООН, чрез процедура, в рамките на която интервютата бяха проведени от Българския червен кръст, а определянето на статута бе извършено в централата на ВКБООН в Женева.

Исторически погледнато, българският народ е известен със своето традиционно чувство за гостоприемство и даване на убежище на преследвани лица от други страни. В началото на 20-и век са намерили убежище хора, прокудени от Армения, Русия и Източна Тракия, както и хора от страни в Африка, Латинска Америка и Азия, бягащи от репресии по време на антиколониалната и освободителната борба след 50-те години на 20-и век.

България поставя законодателните основи на закрила на бежанците с ратифицирането на Женевската конвенция от 1951 и Нюйоркския протокол към нея от 1967 с публикуването на съответните текстове в Държавен вестник № 88 от 15 октомври 1993г.

През 2008 България заедно с Румъния, се присъединява към Регионалното Представителство на ВКБООН за Централна Европа.

Днес, Регионалното Представителство за Централна Европа обхваща 7 страни: България, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Ролята на ВКБООН в България е да подпомага, консултира и да се застъпва в партгньорство с правителствата и НПО, за се осигури:

Ефективен достъп на търсещите убежище до територията на ЕС и процедури по предоставяне на убежище;

Непрекъснато наблюдение и подобряване условията на живот за търсещите убежище в приемателни центрове и други места за бежанци, както и гаранции по отношение на тяхната възраст, пол и специални нужди;

Справедливи и ефективни процедури за бежански статут в съответствие с международните правни стандарти;

Намиране на трайни решения чрез ефективни политики за интеграция и презаселване, както и насърчаване на по положителен социален климат и отношение към бежанците и отхвърляне на ксенофобски и расистки настроения.

ВКБООН в България също участва активно в картографиране на проблема с липсата на гражданство и намаляване на такива случаи в целия регион.

Всички дейности са придружени от информация към обществеността, осведоменост на обществеността и инициативи в развиването на външните отношения на ВКБООН, включително с национални уебсайтове от региона и неговите страни, с цел подпомагане, основаващи се на правата подход към решения за разселените лица.