ВКБООН приветсва новата Наредба за интеграция на бежанци

ВКБООН приветства усилията на българското правителство за по-добър и функциониращ механизъм за интеграция на бежанци посредством приемането на нова Наредба за интеграция на бежанците.

ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, приветства усилията на българското правителство да създаде по-добър и функциониращ механизъм за интеграция на бежанци посредством приемането на нова Наредба за интеграция на бежанците.

„Наредбата за интеграция на бежанците е важна стъпка. Още по-важно е нейното прилагане на практика. Тя трябва да има осезаем ефект върху интеграцията на бежанците в българското общество” каза Матайс льо Рут, представител на Агенцията на ООН за бежанците в България. „Това означава подкрепа в обучението по български език, помощ в търсенето на място за живеене и работа, за да могат бежанците положително да допринасят за развитието на обществото.”

За разлика от предишната Наредба, която беше отменена на 31 март 2017 г., новата Наредба възлага отговорности за координация на процесите по интеграция на заместник министър-председател. Това е положителна стъпка и ВКБООН насърчава правителството да създаде специализирана администрация, която да изпълнява тези отговорности.

Новата Наредба запазва принципа, че интеграционната подкрепа се основава на споразумение между бежанеца и общината. Докато общините не проявят готовност доброволно да участват и съдействат този процес да се осъществи, подобна система не може да бъде ефективна.

През 2015г., България прие Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията, но така и не изготви предвидения в стратегията Национален план за действие по интеграция. Следователно, все още не функционира държавна програма за интеграция на лица, получили международна закрила. ВКБООН насърчава българското правителство да изготви такъв Национален план за действие, който да бъде вдъхновен от собствения български опит отпреди 2014 г., когато съществуваше ефективна интеграционна програма.

Новата Наредба не предлага съществена подкрепа по отношение на някои от най-съществените и основните доказано непредолими препятствия към ефективна интеграция. ВКБООН изразява съжаление, че Наредбата не запълва празнотите в сферата на достъпа на бежанците до социални жилища и семейни помощи за деца, които законът понастоящем не позволява. Това създава значителен риск от бездомност сред признатите бежанци. Осигуряването на обучение по български език също не е изяснено. Очевидно е, че за да бъде интеграцията успешна, достъпът до езиково и културно образование във възможно най-ранен етап е задължителен. „Ако имаме къде да живеем и да работим, за да се прехранваме, защо ще напускаме България? Страната е красива и хората са много добри“, сподели с ВКБООН бежанка от Сирия.

© UNHCR/Stoykov

 

Наблюденията на ВКБООН са, че новата Наредба не предвижда никави дейности за информиране на местното население по въпроси, свързани с бежанците и принципите на интеграцията. Необходими са кампании за повишаване на осведомеността, провеждани от общините, съвместно с гражданското общество и частния сектор, с цел да се създаде благоприятна среда за интеграцията на бежанците.

“Положителните ефекти от интеграцията на бежанците са често пренебрегвани в публичния дискурс, както и фактът, че бежанците могат да допринасят в икономически и културен план” каза Матайс льо Рут, Представител на Агенцията на ООН за бежанците в България.

“Положителните ефекти от интеграцията на бежанците са често пренебрегвани в публичния дискурс, както и фактът, че бежанците могат да допринасят в икономически и културен план”

ВКБООН подканва правителството да отдели достатъчно средства за интеграцията на бежанци. Докато неправителственият сектор, частният сектор и международни спонсори могат да подпомагат процеса, те не следва да изземват отговорностите на държавата.

Страните-членки на ЕС са отредили приоритетно място на интеграцията в дневния си ред и ВКБООН силно препоръчва на българското правителство да изпълни задълженията си, произтичащи от европейските директиви за разработване и прилагане на ефективни интеграционни програми за бежанци.

ВКБООН потвърждава готовността си да подкрепя правителството в съответствие със своя мандат за осигуряване ефективното прилагане на национален интеграционен механизъм и да допринася за по-доброто изпълнение на отговорностите, поети от България, за предоставяне на достойни условия за живот на бежанците и лицата, получили хуманитарен статут в усилията им да станат самостоятелни и  активни членове на българското общество.