Върховният комисариат на ООН за бежанците отправя препоръки към българското председателство на Съвета на ЕС

В своите препоръки ВКБООН определя два основни приоритета, които изискват спешно внимание: изготвяне на по-добра оценка на нуждата от закрила в ЕС и насърчаване на по-голяма солидарност и споделяне на отговорност сред държавите членки на ЕС.

„Това е ключов момент. Нуждаем се от силно председателство, което да проправи пътя за осигуряване на добре управлявана система за предоставяне на убежище в ЕС, включително по-голяма солидарност между всички държави-членки на ЕС “, заяви директорът на Бюро за Европа на ВКБООН, Паскал Моро.

ВКБООН препоръчва българското председателство на Съвета на Европейския съюз  да се фокусира върху бързи и ефикасни процедури за оценка на това какви нужди имат хората, търсещи закрила в ЕС. Агенцията на ООН за бежанците призовава за механизъм за солидарност в блока, налагащ преразпределяне на хората, търсещи закрила, който да може да бъде задействан просто и бързо, когато е необходимо.

Пълната версия на документа с препоръките на ВКБООН може да прочетете тук

“Устойчива система, която предоставя на ЕС достъп до ефективни процедури за предоставяне на закрила и която е в състояние да осигури справедливо разпределение на отговорността за хората, търсещите закрила сред държавите-членки на съюза дори и при изключителни обстоятелства, е единственото дългосрочно справедливо решение за всички засегнати държави и за бежанците.”, допълва Моро.

Имайки предвид ролята на ЕС и държавите-членки в световен мащаб, ВКБООН допълва препоръките си с апел за създаване на сигурни и легални възможности за достъп на бежанците до Европа и силна подкрепа при подготвителния период за приемане на Global Compact on Refugees през 2018.

Препоръките на ВКБООН също така се съсредоточават върху необходимостта от планиране на непредвидени ситуации за по-ефективни реакции на промените в броя на пристигащите и за механизми за по-добра защита на деца бежанци. Препоръките включват също така необходимостта от повече инвестиции в интеграцията на бежанците в Европа.

ВКБООН изразява своята готовност да предостави своята подкрепа на ЕС и на неговите държави-членки, за да могат успешно да изпълнят ангажиментите, които са поели в Декларацията от Ню Йорк през 2016 г., и да реформират Обща европейска система за убежище.