Препоръки за подобряване на политиките за непридружените и отделени от семействата си деца в Европа

Законодателствата в Европа на регионално и национално равнище осигуряват стабилна рамка за закрила на детето, основана на международните стандарти. Въпреки това тези закони нямат положително влияние върху благосъстоянието на децата бежанци и мигранти.

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международният комитет за спасяване (IRC) създадоха процес за провеждане на консултации в подкрепа на държавите, така че те да могат да създадат по-добри процеси за реагиране по отношение на закрилата на непридружените и разделени деца в Европа – „Пътната карта за укрепване на политиките и практиките“.

В рамките на този процес се проведоха три консултации с участието на близо 100 специалисти, работещи в областта (настойници/попечители, психолози, социални работници, адвокати, учители и др.) от почти всички европейски държави, засегнати от текущата криза с бежанците и мигрантите. Беше проведена и кръгла маса с участието на девет европейски държави, както и консултация с участници на ниво Европейски съюз (ЕС) и индивидуални или групови дискусии с над 50 непридружените и разделени от семействата, живеещи в Европа.

В резултат на консултациите бяха изведени конкретни препоръки за бъдещо развитие, описани в документа – Пътят напред – Укрепване на политиките и практиките относно непридружените и отделени от семействата си деца в Европа. Целта е да се създаде ефикасен, стегнат и хармонизиран процес, с който се гарантират закрилата и достъпът на децата до процедури и решения с оглед най-добрите им интереси.

Пълния документ може да изтеглите от тук.