Представителството на ВКБООН в България продава лек автомобил Киа Соренто

 

Модел: KIA SORENTO 2.2D CRDi 16V, ДИЗЕЛ, 7 МЕСТА, ЛЯВ ВОЛАН
Скорости: Ръчни Гориво: Дизел
Км: 117603 Година: 2013
Цвят: Черен
Цена: ДА СЕ ПРОДАДЕ НА УЧАСТНИКА, ПРЕДЛОЖИЛ НАЙ-

ВИСОКАТА ЦЕНА

Състояние на автомобила: Много добро състояние, редовното сервизно обслужване и поправки са извършвани в КИА МОТОРС България, ппедоставя се сервизна книжка.

 

*Забележка: Малка пукнатина на предното стъкло!

 

Други характеристики:

Скорости: 6 Гуми: зимни и летни
4х4 Автоматични фарове
Сензор за дъжд Климатроник
Круиз контрол Ел. огледала
Ел. стъкла Нстройване височината на шофьорската седалка
AM/FM/CD аудио система 17″ Лети джанти
Bluetooth® telephone integration Мултифункционален волан, регулиране в 4 посоки
Затъмнено задно стъкло Отопляеми седалки

 

Превод от английски език!

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

 

 1. Автомобилът ще бъде продаден на база „както е, където е“. ВКБООН не носи отговорност и няма да разглежда жалби за настоящото или бъдещото състояние на автомобила.
 1. Заинтересованите кандидати могат да огледат автомобила в Бизнес център Перформ, пл. Позитано 2, ниво -2 на подземния паркинг всеки работен ден в периода 24 юни–5 юли 2019 г. от 10.30 до 12.30 ч. и от 14.30 до 16.30 ч. Посещенията се уговарят на тел. 02 9802453(54).
 1. Допускането до участие в търга става след внасяне на Депозит за участие в размер на 1500 лева. Депозитът се внася директно в офиса на Представителството на ВКБООН в София, пл. Позитано 2, Бизнес център Перформ, ет. 6. Кандидатите трябва да представят валиден документ за самоличност, а фирмите документ за регистрация на фирмата. Депозитът за участие се връща в рамките на 5 работни дни след края на тръжната процедура на кандидатите, които не са спечелили търга.
 1. Всички участници следва да подадат офертите си в затворени пликове, заедно с копие на разписката за внесен депозит. Пликът се адресира до:

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ВКБООН В БЪЛГАРИЯ, пл. Позитано 2, Бизнес център  Перформ, ет. 6. В офертата трябва ясно да е посочено: а) Предложена цена в БГ лев; б) Контактна информация на участника: Три имена, адрес, имейл адрес, телефон за контакт и номер на документ за самоличност.

 1. Крайният срок за подаване на оферти е 11.07.2019 г. 18:00 ч. След този срок няма да се приемат оферти.
 1. Продажбата на автомобила е обект на „Запазена цена“, определена от ВКБООН. 
 1. След прегледа на получените оферти, ако е достигната запазената цена, ВКБООН ще се свърже по имейл с участника, изпратил най-висока оферта и ще му предложи да закупи автомобила на предложената от него цена.
 1. Участникът предложил най-висока цена трябва да заплати пълната стойност, която е оферирал минус 1500 лв. (Депозит за участие) по банков път в рамките на 3 (три) работни дни след като ВКБООН се е свързал с него и е обявил неговата оферта за най-висока. Ако номинираният участник не внесе пълната сума в посочения срок, ВКБООН няма да върне неговия Депозит за участие и номинираният участник няма право на обжалване. 
 1. Банковата информация за плащането ще бъде своевременно съобщена от ВКБООН, България.
 1. Продажбата е окончателна. След плащане на дължимата сума участникът няма да може да се откаже. Няма да се връщат заплатени вече суми.
 1. След получаване на цялата дължима сума, ВКБООН ще предостави на Купувача Разписка за покупко-продажба или всякаква друга релеванта документация, за да може Купувачът да финализира приложимите процедури (напр. регистриране на автомобила на името на Купувача и т.н.).
 1. Всички разноски по прехвърлянето на собствеността и прибирането на автомобила се поемат от Купувача.
 1. Купувачът трябва да покрие всички последващи разходи, свързани с приложимите данъци и такси в България. 
 1. Служители на ВКБООН и членовете на техните семейства не се допускат до участие в търга за този автомобил.

 

Допълнителни въпроси могат да се изпращат до:

Невяна Ризова, Координатор администрация и финанси, е-mail: [email protected]

Tel: 02 9802453(54).

********************************************************************************************************************************

UNHCR Representation in Bulgaria

VEHICLE FOR SALE

through sealed-bid auction

Model: KIA SORENTO 2.2D CRDi 16V, DIESEL, 7 SEATER,

LEFT-HAND-DRIVE

Transmission: Manual Fuel: Diesel
Mileage:            117603 Km Year: 2013
Color: Black
Price: TO BE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER

 

Technical specifications

 

Vehicle condition: Very good condition, regular service checks and repairs made by KIA MOTORS Bulgaria, service book provided.

 

*Note: A small crack at the windshield!

 

Other specifications:

Gears: 6 Tyres: Summer & Winter
4 x 4 Automatic headlight
Rain sensing windscreen wipers Automatic climate control
Cruise control Electrically adjustable mirrors
Front fog lights Height adjustable driver’s seat
Rear electric windows 17″ Alloy wheels
AM/FM/CD audio system AUX socket for MP3 Player
Bluetooth® telephone integration Steering wheel mounted audio controls
Rear privacy glass Auto-dimming rear-view mirror

 

TERMS OF PARTICIPATION AT THE SEALED BID AUCTION:

 1. The vehicle will be sold on “as-is-where-is” basis. UNHCR is not liable and will not consider any complaints for the present or future condition of the vehicle.
 2. Interested parties may come and view the vehicle at Business Center Perform, 2, Pozitano Sq., underground parking level -2 every working day in the period 24 June – 5 July 2019 from 10.30 to 12.30 and from 14.30 to 16.30 hrs. Visits are to be arranged at 02/9802453/54.
 3. The bid eligibility is subject to payment of a Participation Deposit at an amount of 1,500 BGN paid directly at UNHCR office in Sofia 2, Pozitano Sq., Business Center Perform, 6th The bidders should present an ID or a company’s registration document for the legal entities. This Participation Deposit for the non-awarded bidders will be reimbursed within five (5) working days after the end of the sale process.
 4. All interested parties should provide their bids in a sealed envelope along with a copy of the Participation Deposit receipt. The envelope should be addressed to: UNHCR Representation in Bulgaria, 2, Pozitano Sq, Business Center Perform, 6 fl. The bid should clearly indicate: “Offer for purchase of UNHCR vehicle KIA SORENTO 2D CRDi 16V, DIESEL.” The offer should contain: a) Amount offered in BGN; and b) Bidders details: full name, address, email, contact phone and ID number.
 5. The deadline for submitting offers is 11/07/2019 at 18:00 hrs. No bids shall be received after this time.
 6. The sale of the vehicle is subject to a “Reserve price” set by UNHCR.
 7. After reviewing the received offers, if the reserved price has been met, UNHCR shall contact the highest bidder by email and offer him/her to purchase the vehicle as per his/her offered price.
 8. The highest bidder should pay the full offered amount for the vehicle minus 1500 BGN (Participation deposit) via bank transfer within three (3) working days after having been contacted by UNHCR and declared the highest bidder. If the awarded bidder fails to pay the full amount within this period, his/her Participation deposit will be confiscated and he/she will have no right to complain.
 9. The bank details for payment shall be provided by UNHCR Bulgaria in due course.
 10. The sale is final. Upon payment of the due amount, the Buyer shall not have a right to dissuade. Any paid amounts shall not be reimbursed.
 11. Upon receiving the full payment of the awarded amount, UNHCR will provide the Buyer with a Bill of Sale and/or any other relevant documentation in order to enable the Buyer to finalize the applicable procedures (i.e. registering the vehicle under Buyer’s name, etc.).
 12. All arrangements related to the transfer of ownership and collection of the vehicle shall be made by the Buyer.
 13. The Buyer shall be required to cover all subsequent costs related to the applicable taxes and duties in Bulgaria.
 14. UNHCR staff members and their family members are not permitted to participate in bidding for this vehicle.

Additional questions may be addressed to:

Neviana Rizova, Snr. Admin/Fin Assistant, e-mail: [email protected];

tel: 02 9802453(54)