Презаселване | Ново начало в трета страна

Презаселването променя човешкия живот. То е едновременно трудно и изключително възнаграждаващо начинание. Бежанците често биват презаселвани в държава, където обществото, езикът и културата са напълно различни и нови за тях.

Някои бежанци не могат или не желаят да се приберат по родните си места заради преследването, на което биха били подложени там. Освен това много от тях живеят в опасни ситуации или имат специфични потребности, които не могат да бъдат изпълнени в страната, където първо са потърсили убежище.

В такива обстоятелства ВКБООН помага за презаселването на бежанците в трета държава като единственото безопасно и практически изпълнимо трайно решение. В глобален мащаб обикновено около един процент от бежанците биват ориентирани от агенцията към презаселване. Страната на презаселване осигурява на бежанците правна и физическа закрила, включително достъп до граждански, политически, икономически, социални и културни права, аналогични на тези, които имат гражданите на самата страна. Освен това бежанците имат възможност след изтичане на определен период от време да получат гражданство.

Презаселването променя човешкия живот. То е едновременно трудно и изключително възнаграждаващо начинание. Бежанците често биват презаселвани в държава, където обществото, езикът и културата са напълно различни и нови за тях. Осигуряването на ефективен прием и интеграция помага както на бежанците, така и на приемната страна. Правителствата и неправителствените организации предоставят услуги за улесняване на тяхната интеграция – културна ориентация, езиково и професионално обучение, програми за насърчаване на достъпа до образование и заетост.

В момента само малко на брой държави участват в програмите на ВКБООН за презаселване. Съединените щати са страната, която приема най-много хора за презаселване, а Австралия, Канада и северните страни също предоставят значителен брой места всяка година. През последните години се наблюдава нарастване на броя на страните, участващи в програмите за презаселване в Европа и Латинска Америка.

В седемте държави от Централна Европа Регионалното представителство на ВКБООН насърчава стартирането на малки по мащаб програми за презаселване. Някои страни в региона са направили първи стъпки към осъществяването им.

Румъния и Словакия са създали евакуационни центрове за презаселване в Тимишоара (Румъния) и Хумене (Словакия) които евакуират бежанците, изправени пред сериозна опасност в първата страна на убежище. През времето, през което се организира процесът на презаселване и преместване, тези центрове им гарантират възможност да живеят в безопасна и сигурна среда на места, където могат да им се предоставят услуги и помощ. Освен това тези центрове предлагат на страните за презаселване стабилно място, където да се проведат процедурите за презаселване – например организиране на интервюта, езикови курсове и курсове за културна ориентация.

Двата центъра се съфинансират от ВКБООН, като Службата осигурява и експертни консултации, касаещи управлението и закрилата.

ВКБООН в Централна Европа участва също в проекта EUREMA, който презаселва признатите в Малта бежанците в други държави-членки на ЕС.

 

Вижте още: