Iskorenjivanje apatridije

 

Ako nemate ličnu kartu, prijavljeno prebivalište, državljanstvo Republike Srbije ili niste upisani u matičnu knjigu rođenih:

  • obratite se službenicima u matičnoj službi, stanici policije ili centru za socijalni rad u mestu u kome živite;
  • pomoć u pribavljanju dokumenata pružaju službe besplatne pravne pomoći u opštinama i Agencija UN za izbeglice (UNHCR) preko nevladine organizacije PRAXIS:

063/111-7019 u Beogradu i 063/111-7024 u Kraljevu

 

O apatridiji

Milioni ljudi širom sveta danas nemaju državljanstvo i smatraju se apatridima.  

Republika Srbija je potpisnica Konvencije o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine i Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva iz 1961. godine. Od 2011. godine niz konkretnih aktivnosti i izmena i dopuna zakona su preduzete u Srbiji u cilju borbe protiv apatridije, a u okviru tripartitnog Sporazuma o razumevanju  između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnika građana i predstavništva UNHCR-a u Srbiji. Zahvaljujući tome, usvojene su i primenjene efikasnije procedure, usklađena je praksa matičara, policijskih službenika i socijalnih radnika širom zemlje i smanjen je broj osoba koje su u riziku od apatridije. U Srbiji, probleme sa ostvarivanjem prava na lična dokumenta imaju u najvećem broju pipadnici romske nacionalne manjine koji se zbog toga nalaze u riziku od apatridije.

#IBelong - globalna UNHCR kampanja „Ja pripadam”

U toku 2014. godine, UNHCR je pokrenuo globalnu kampanju #IBelong za iskorenjivanje apatridije do kraja 2024. godine – Iskoreniti apatridiju u roku od 10 godina (Ending statelessness within 10 years). U Globalnom akcionom planu za iskorenjivanje apatridije (Global Action Plan to End Statelessness): 2014 – 2024 (GAP), koji je izrađen u konsultacijama sa državama, civilnim društvom i međunarodnim organizacijama, preporučeno je 10 aktivnosti za ukidanje apatridije u roku od 10 godina. Te aktivnosti imaju za cilj rešavanje postojećih slučajeva apatridije, sprečavanje novih slučajeva apatridije i jačanje identifikacije i zaštite lica bez državljanstva.

Lica u riziku od apatridije u Srbiji

U okviru svog globalnog mandata za smanjenje broja apatrida, od 2004. godine, UNHCR u Republici Srbiji sprovodi aktivnosti usmerene na sprečavanje nastanka i iskorenjivanje apatridije. U protekloj deceniji, UNHCR je sproveo tri istraživanja u okviru kojih su prikupljeni reprezentativni podaci o veličini problema apatridije među populacijom Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) koji žive u neformalnim naseljima u Srbiji (u 2010, 2015. i 2020. godini).

U periodu od juna do oktobra 2023. godine nevladina organizacija Praxis je uz podršku UNHCR-a sprovela mapiranje osoba u riziku od apatridije u 24 opštine/gradova na teritoriji Srbije. Pored informacija prikupljenih angažovanjem saradnika i saradnica pripadnika romske nacionalne manjine u ovim opštinama/gradovima, obrađene su i informacije dobijene u dodatnih 21 opština/gradova koje su obišli pravnici Praxisa u okviru svojih redovnih terenskih aktivnosti. Obuhvaćeno je preko 200 naselja.

Cilj mapiranja je bio da se na lokacijama za koje su prethodna istraživanja i iskustvo pravnika Praxisa ukazali da su područja sa povećanim brojem osoba u riziku od apatridije, prikupe kvalitativni i kvantitativni podaci koji se odnose na njihov broj i pravne probleme koji se tiču ličnog statusa. Za razliku od prethodnih istraživanja koja je sproveo UNHCR, a koja su rađena na reprezentativnom uzorku, u okviru mapiranja nastojalo se da se identifikuju konkretne osobe koje su u riziku od apatridije, kako bi im se pružila pravna pomoć.

Mapiranjem je identifikovano 785 osoba u riziku od apatridije. U okviru ovog broja, 383 osobe nisu upisane u matičnu knjigu rođenih (MKR) u Srbiji (od kojih 164 lica nisu nigde upisana u MKR), 431 osoba ne poseduje dokaz o državljanstvu Republike Srbije (88% njih nije upisano u MKR u Srbiji), 746 nema prijavljeno prebivalište u mestu u kom žive, dok 325 nema važeću ličnu kartu.

Detaljniji izveštaj o rezultatima mapiranja iz 2023. godine je dostupan na ovom linku.

Prethodno istraživanje „Lica u riziku od apatridije, pregled trenutne situacije i načini za prevazilaženje problema” sprovedeno je u oktobru 2020. godine. Uzorak je obuhvatao 1.807 domaćinstava, odnosno ukupno 9.218 lica. Istraživanje je pokazalo da u neformalnim naseljima živi 253 lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih; 275 lica koja nemaju državljanstvo Srbije; 1.032 lica koja nemaju ličnu kartu; i 2.072 lica koja nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište.

Obzirom na to da 252 domaćinstva uključuju 359 lica kojima nedostaje barem jedan lični dokument što može da uzrokuje ili je već uzrokovalo apatridiju, proizilazi da je 3,8 odsto (2.139) onih koji žive u neformalnim naseljima u riziku od apatridije.

Napredak ostvaren od istraživanja sprovedenog 2015. godine* pokazuje da su zajednički napori Vlade Republike Srbije, UNHCR-a i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava na rešavanju ovog problema dali značajne rezultate. S tim u vezi, još uvek ima prostora da se poboljša položaj romske zajednice i smanji incidencija rizika od apatridije.

 

* U UNHCR-ovom istraživanju Lica u riziku od apatridije u Srbiji – Izveštaj o napretku a period 2010 – 2015. godine (Persons at Risk of Statelessness in Serbia – Progress Report 2010 – 2015) zabeleženo je smanjenje broja lica koja nemaju osnovne lične dokumente od 43% među Romima, Aškalijama i Egipćanima u Srbiji (sa 6,8% u 2010. na 3,9% u 2015. godini).
Aktivnosti u toku

2024. godina

U okviru aktivnosti predviđenih Sporazumom o razumevanju i u cilju iskorenjivanja apatridije u Republici Srbiji, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnik građana i Agencija UN za izbeglice (UNHCR) u Srbiji u saradnji sa Gradskom pravom grada Kruševca organizuju u Kruševcu 18. aprila informativnu sesiju za predstavnike romske zajednice i medije. Cilj sesije je informisanje predstavnika zajednice o načinu ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih i lična dokumenta, odnosno kome mogu da se obrate ukoliko još uvek nisu ostvarili ova prava.


2023. godina

23. novembra, u okviru aktivnosti predviđenih Sporazumom o razumevanju i u cilju iskorenjivanja apatridijie u Republici Srbiji, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnik građana i UNHCR u Novom Pazaru organizuju još jednu informativnu kampanju za predstavnike romske zajednice i medije sa ciljem da se predstavnici zajednice informišu o načinu ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih i lična dokumenta, odnosno kome mogu da se obrate osobe koje još uvek nisu ostvarile ova prava.

S obzirom na napredak koji je postignut do danas, Republika Srbija je jedna od zemalja koje bi mogle da potpuno iskorene apatridiju do 2024. godine. UNHCR i njegovi partneri ostaju posvećeni pružanju podrške daljem pozitivnom razvoju, u tom smislu je 2022. godine potpisan novi Sporazum o razumevanju između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnika građana i UNHCR-a koji služi kao pokretačka snaga kako bi se u skladu sa ciljevima globalne kampanje #IBelong dodatni napori usmerili na rešavanje preostalih problema sa kojima se u ostvarivanju prava na lična dokumenta susreću u najvećem broju pripadnici romske nacionalne manjine u Srbiji. Sporazum će se primenjivati do 4. novembra 2024. godine, do kada traje #IBelong.

U okviru Sporazuma nastavljamo da radimo na jačanju kapaciteta i boljoj koordinaciji rada svih državnih službenika, upoznajemo javnost sa problemima sa kojima se suočava mali broj građana Srbije koji još uvek nemaju sva dokumenta, informišemo osobe u riziku od apatridije o značaju posedovanja ličnih dokumenata kao i o načinima na koje to mogu učiniti i pružamo besplatnu pravnu pomoć onima koji žele da pribave dokumenta i da najzad kažu: Ja pripadam – #IBelong.


26. septembra 2023. godine Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije uz podršku UNHCR-a i UNICEF-a organizuje XII sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova čiji je cilj razmatranje povezanosti dečijih i ranih brakova i apatridije kako bi se ključnim akterima i javnosti skrenula pažnja na ovu negativnu pojavu.

Šesto izdanje Informatora Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova koje je u celosti posvećeno ovoj temi možete pročitati ovde.