Насърчаване на интеграцията | Приети от гостоприемен домакин

За ВКБООН местната интеграция е динамичен и многостранен двупосочен процес, който води до пълноценно и равнопоставено участие в приемното общество.

Много бежанци живеят година след година почти без надежда да се завърнат у дома. За тях единственото решение е да изградят нов живот и дом в страната на убежище и да се интегрират в местното общество.

За ВКБООН местната интеграция е динамичен и многостранен двупосочен процес, който води до пълноценно и равнопоставено участие в приемното общество. Конвенцията за бежанците от 1951г. предоставя различни социално-икономически  и законови права, които са необходими за успешна интеграция. Те включват, наред с друго, свобода на движение, достъп до образование и пазара на труда, достъп до социална помощ, възможност за придобиване на имущество и в дългосрочен план  – възможност за придобиване на гражданство.

Повечето централноевропейски държави дълго време се считаха за транзитни и не положиха много усилия да развиват своите системи и политики за интеграция. В много случаи това остави множество хора с недостатъчна помощ да научат езика, да си намерят работа и дом или да получат  професионална квалификация. През последните години бяха положени усилия и беше постигнат напредък за по-добра интеграция на бежанците чрез различни програми и политики.

ВКБООН обръща засилено внимание на проблемите с интеграцията в региона. За да е в състояние да дава по-добри съвети на правителствата по техните политики за интеграция, през април 2009г. Службата разработи два комплексни документа: „Бележки по интеграцията на бежанците в Централна Европа” и „Дневен ред за интеграция на бежанците в Централна Европа”. Те съдържат преглед на онова, което интеграцията представлява на практика и кои практически мерки трябва да включват интеграционните политики.

При насърчаването на интеграцията на бежанците, ВКБООН в Централна Европа се застъпва за разработването на подходящи политики и законодателство в образователната, здравната и социалната област, както и в областта на заетостта. Освен това Службата лобира за създаване на услуги, които дават на търсещите убежище възможност да постигнат самодостатъчност, която улеснява тяхната бъдеща интеграция, ако бъдат признати за бежанци. ВКБООН привлича вниманието към въздействието на условията за прием и регистрация, като физическото състояние в бежанските центрове върху шансовете за интеграция. Освен това Агенцията на ООН за бежанците се стреми да улесни събирането на разделените семейства, частично чрез идентифициране на създаващите прецедент случаи.

Процесът на интеграция включва множество участници – от министерства и общини през НПО, работодатели, професионални съюзи, училища, здравни заведения, до банковата система и частните хазяи, наред с много други.

С цел да може да оценява етапите на интеграция, Регионалното представителство за Централна Европа в сътрудничество с Групата за миграционна политика разработи комплексен „Инструмент за оценка на интеграцията”. Инструментът ще помогне за измерване на нивото и успеха на интеграцията, използвайки над 200 показатели. Проектният вариант на инструмента ще се изпробва като пилотен както в централноевропейските, така и в други европейски държави, за период от 18 месеца. Когато бъде завършен, той ще се използва за мерило, което да оцени спазването от страна на държавите на европейските стандарти за интеграция на бежанците и търсещите убежище.

 

Свързани материали: