Мониторинг на условията за прием | Стандарти на условията за живот

Условията за прием включват достъп до информация на границата, условия за живот в бежанските центрове, достъп до правни консултации, достъп до образование, до медицински грижи, заетост, продължителност на процедурата за убежище или свобода на движение.

„Условия за прием” означава отношението на дадена държава към търсещите убежище от момента, в който те подадат молбата си за признаване на бежански статут. Условията за прием включват достъп до информация на границата, условия за живот в бежанските центрове, достъп до правни консултации, достъп до образование, до медицински грижи, заетост, продължителност на процедурата за убежище или свобода на движение.

Съгласно международните и регионални инструменти за правата на човека и бежанското право, държавите имат отговорност да спазват и гарантират правата на човека на всички лица, намиращи се на тяхна територия или под тяхна юрисдикция. Това означава, че те трябва да предоставят адекватни условия за прием, които отговарят на международните стандарти.

На практика обаче държавите разполагат с известна дискреция по отношение на решението какви форми и видове подкрепа да предложат на бежанците и търсещите убежище. Някои осигуряват само минималните условия, докато други държави предлагат различни права и предимства. Освен това държавите често тълкуват по различен начин съдържанието на минималните стандарти и условия.

В изпълнение на своя мандат Агенцията на ООН за бежанците ВКБООН се стреми да осигури условията на прием, предложени от държавата на бежанците и търсещите убежище, да бъдат на адекватно ниво и отговарящи на международните стандарти. Затова Службата непрекъснато следи условията за прием директно и чрез партниращите НПО в държавите от региона и насърчава подобряването им в случаите, когато те не отговарят на стандартите.

Мониторингът обхваща различни аспекти, включително, наред с друго, продължителността, през която търсещите убежище прекарват в центрове за принудително настаняване, общите условия на живот в приемателните и бежански центрове, квалификацията на персонала и преводачите, които подпомагат бежанците и търсещите убежище, качественото образование на децата в училищна възраст или качеството на медицинските грижи.

Условията в приемателните центрове могат да се отразят сериозно върху шансовете за бъдеща интеграция. Затова ВКБООН счита за особено важно държавите да осигурят адекватни условия за търсещите убежище по време на процедурата и да им позволи да се занимават с езиково обучение и социални дейности. В зависимост от продължителността на процедурата за даване на убежище ВКБООН насърчава правителствата да предоставят на търсещите убежище възможността да се издържат сами.