Осигуряване на правна защита | Защита на основните права

ВКБООН работи за осигуряване достъпа до безопасна територия за търсещите закрила и следи процедурите за убежище да се провеждат по справедлив и ефективен начин.

Използвайки Женевската конвенция за бежанците от 1951г. за свой основен инструмент, ВКБООН в България разполага с мандат да осигури международна правна закрила на принудително разселените лица. Службата работи за спазването на техните основни човешки права и полага усилия те да не бъдат принудително върнати на територия, където могат да бъдат подложени на преследване.

ВКБООН работи за осигуряване на достъп до безопасна територия за търсещите закрила и следи процедурите за убежище да се провеждат по справедлив и ефективен  начин. Агенцията на ООН за бежанците се стреми да осигури условията за прием, както и настаняването и здравните грижи за новопристигналите, да са приемливи и да отговарят на международните стандарти.

В глобален план ВКБООН помага на търсещите убежище и бежанците да намират трайни решения за бъдещето си: интеграция в приемното общество, връщане в родината им, когато условията позволяват безопасност и запазване на достойнството им или – когато нито едно от тези решения не е възможно – презаселване в трета страна.

Въз основа на мандата си по силата на две международни конвенции за лицата без гражданство, ВКБООН в България работи също за осигуряване на правна закрила на тази категория лица, като лобира за разработване на подходящи национални законови рамки.

Агенцията на ООН за бежанците насърчава сключването на международни споразумения за бежанците, помага на страните да подобрят справедливостта и ефективността на своите системи за убежище и изпълнява ролята на международен наблюдател по въпроси, свързани с бежанците в целия регион.