Статистика накратко | Запознайте се с цифрите

Регионалното представителство за Централна Европа събира и синтезира ежемесечните данни и цифри на регионално ниво, както и за всяка отделна държава, като получава информация от националните компетентни органи, работещи по въпросите на бежанците, в седемте ресорни страни.

Фактите и цифрите са важни за планирането на операциите на ВКБООН и за подготвеността на Службата да реагира при възникване на извънредна ситуация. Щатни статистици към Отдела за оперативна информация и координация в централата следят непрекъснато най-актуалните цифри и данни за бежанците, търсещите убежище, вътрешно разселените лица и апатриди, които се публикуват всяка година през месец юни в годишния доклад “Глобални тенденции”. Цифрите за годишния бюджет се събират от Службата за връзки с донорите и мобилизиране на ресурси, а Отделът за управление на човешките ресурси следи данните за личния състав на агенцията.

Регионалното представителство за Централна Европа събира и синтезира ежемесечните данни и цифри на регионално ниво, както и за всяка отделна държава, като получава информация от националните компетентни органи, работещи по въпросите на бежанците, в седемте ресорни страни. Тези данни се анализират за определяне на текущите тенденции и промените по отношение на броя молби за убежище, страната на произход и типа международна закрила, която се иска и предоставя. При анализа се разглежда и положението на уязвимите групи, непридружените деца както и жертвите на трафика на хора. Това дава възможност на звената на Представителството за програмиране, закрила и публична информация да следят развитията в региона и да планират регионалните и национални операции, бюджет и персонал.

В глобален мащаб ВКБООН работи с годишен бюджет на стойност повече от  $3,59 милиарда щатски долара за 2012г. Това е рекордно висока цифра, която може да продължи да се повишава, тъй като агенцията основава изисквания бюджет на реалните потребности на бежанците, които се нуждаят от подкрепа. Бюджетът за 2012г. на ВКБООН в Централна Европа възлиза на 11.1 милиона щатски долара, като включва, наред с други елементи, Евакуационния транзитен център в Словакия и мониторинга на условията за прием в целия регион.

През годините ВКБООН в глобален мащаб разпределя повече ресурси за операции на място, като намалява разходите за персонал и администрация. Понастоящем Агенцията има общ персонал от около 7 680 души, 85 процента от които работят на място в 125 държави, в 135 регионални и национални бюра, както и в 279 оперативни бюра, разположени на мястото, където се предоставя подкрепа.

Регионалното представителство за Централна Европа има персонал от 50 души, които са базирани в бюрото в Будапеща и седемте страни, обхванати от РП.

Освен Представителството, в Будапеща работи също и Глобалния център на ВКБООН, открит през 2008 с персонал от 230 души, като служителите се занимават с финанси, разпределяне на служители по оперативни локации, управление на доставките и обучение.

 

Глобални данни за населението – Най-актуалните цифри за бежанците, търсещите убежище, вътрешно разселените, завърналите се бежанци и апатридите по регион, актуализирани всяка година.