Управление на границите | Достъп и информация

Основна цел на ВКБООН в Централна Европа е да осигури на всички търсещи убежище достъп до безопасна територия и честни и ефективни процедури за закрила.

Основна цел на ВКБООН в Централна Европа е да осигури на всички търсещи убежище достъп до безопасна територия и честни и ефективни процедури за закрила. С тази цел агенцията на ООН за бежанците стартира проекти за управление на границите в шест държави от региона: България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Проектите се основават на тристранни споразумения между правителството на съответната държава, неправителствените организации (НПО) и ВКБООН. Научете повече за споразуменията от връзката по-долу.

В рамките на проекта участващите  неправителствени организации (НПО) като партньори по изпълнението редовно посещаваха граничните контролно-пропускателни пунктове и  центровете за принудително настаняване, за да оценят достъпа на търсещите закрила до територията на страната и процедурите за убежище. Те разговарят с новопристигналите, разглеждат досиетата им и им предоставят информация и правни консултации за полагащата им се закрила. След посещението те докладват пред ВКБООН и властите на Гранична полиция за направените констатации и изготвят доклади за оценка. Проблемите, включени в докладите, се повдигат в редовните работни групи и на извънредни заседания, когато са необходими незабавни действия.

Проектите за управление на границите включват също обучение за граничните полицаи и НПО, подготвено специално за техните нужди с цел да се постигне по-добро разбиране на въпросите, свързани със закрилата и бежанците, уязвимите лица и лицата със специални потребности. Освен това на ключови места по външните граници са разположени няколкостотин информационни диспенсери с материали на различни езици, които да информират новопристигналите за техните права да потърсят убежище и им дават информация за контакти, чрез които да потърсят на място правна консултация.

През годините проектите за управление на границата и закрила на бежанците допринесоха за по-добър достъп до територията и до процедурите за закрила в шестте централноевропейски държави. Те засилиха сътрудничеството между граничната полиция и органите, отговорни за имиграцията и убежището, но също между правителството, НПО и ВКБООН.

Проектите освен това помогнаха за  идентифициране на потребностите от обучение и ВКБООН беше в състояние да проведе стотици обучителни сесии на граничните служители на всички нива, както и на персонала в центровете за принудително настаняване и в регистрационно-приемателните центрове. Проектите доведоха и до промени в съществуващото законодателство, в частност за прилагане на принципа за забрана на принудителното експулсиране или връщане (non-refoulement), който е крайъгълен камък в международната закрила на бежанците, и недопускане на наказателни санкции при незаконно влизане в страната.