Съобразяване на политиките с възраст, пол и принадлежност към социална група | Специално разработени решения

Бежанците, търсещите убежище и апатридите трябва да са в центъра на вземането на решения, касаещи собствената им закрила и благосъстояние.

Бежанците, търсещите убежище и апатридите трябва да са в центъра на вземането на решения, касаещи собствената им закрила и благосъстояние. Разработване на политики и програмното планиране се предприемат с тяхното участие и се съобразяват с техните потребности.

За да се гарантира пълноценното участие и включването на проблемите и потребностите на прокудените от домовете си хора в планирането, прилагането, мониторинга и оценката, ВКБООН разработи стратегия за съобразяване на политиките с възраст, пол и принадлежност към социална група (Age, Gender and Diversity, AGD) и като част от нея – методология за редовни оценки с участие на заинтересованите.

Всяка година мултифункционални екипи посещават бежанските лагери, приемателните центрове, местата за принудително настаняване и частни домове, за да изслушат индивидуално и във фокус-групи търсещите убежище, бежанците и лицата с други форми на закрила според техния пол, възраст, културна принадлежност и правен  статут. Интервюираните съобщават за своите проблеми и потребности и биват приканвани да предлагат практически решения. Интервютата позволяват на екипа да добие обща представа и да проследи тенденциите, правейки заключения от индивидуалните разкази.

Мултифункционалните екипи се състоят от представители на правителствата в приемната държава, ВКБООН, партньорски НПО, а понякога и други агенции на ООН  – както мъже, така и жени, с различни професии, с цел да се гарантира интерпретиране на събраната информация от различни гледни точки. Констатациите и препоръките на екипите се документират в подробни национални доклади и в обобщени регионални доклади, озаглавени „Да бъдеш бежанец”.

От 2005г. насам Представителствата на ВКБООН в Централна Европа всяка година провеждат оценки с участието на заинтересованите на десетки места в държавите от региона. В Унгария, Полша, Словакия и Словения, ежегодното упражнение за  AGDM започна през 2005, като България и Румъния се присъединиха през 2007г., последвани от Чешката  република през 2008г.

Оценките с участието на заинтересованите помогнаха за установяване на потребности, недостатъци и най-добри практиките и постигане на конкретни подобрения в системите за даване на убежище и  интеграционните политики. Бяха повдигнати редица въпроси, които не биха били лесно установени без методологията AGD, като например ниското качество на преводаческите услуги, липсата на площадки за игра и учебни материали за децата, липсата на подходящо меню за мюсюлманите през свещения месец Рамадан и много други на пръв поглед незначителни проблеми, които правят живота труден, а разрешаването им често не струва почти нищо в парично изражение.

Най-голямото нововъведение на AGD е в това, че тя систематично въвежда и включва мненията и потребностите на прокудените от родните си места хора в плановете и програмите на националните власти, НПО и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН).

Постигнатият напредък е впечатляващ в цяла Централна Европа. Не само бяха отпуснати повече средства от националните бюджети и чрез Европейския бежански фонд, но и бяха използвани по-целенасочено, което доведе до положителни промени, усетени от заинтересованите групи. Националните и регионални AGD доклади, преведени на осем езика, се използват днес като работни инструменти от различни участници и заинтересовани страни, публикуват се в медиите и се включват в учебниците за висшите учебни заведения.

 

Основни документи за AGDM

Вижте още: