Сексуално и свързано с пола насилие | Борба срещу ССПН

Сексуалното и свързано с пола насилие включва домашно насилие, както и изнасилване, сексуален тормоз, лошо отношение на работното място и в училище, трафик на хора и принудителна проституция.

Сексуалното и свързано с пола насилие (ССПН) е насилие срещу личността, свързано с половата й принадлежност. То включва домашно насилие, както и изнасилване, сексуален тормоз, лошо отношение на работното място и в училище, трафик на хора и принудителна проституция. Макар че този тип насилие може да е насочен към жени, мъже, момчета и момичета, жените и момичетата са основните жертви на сексуалното или свързано с пола насилие.

Недопускането на сексуално и свързано с пола насилие стои високо на дневния ред на ВКБООН. През 2003г. Агенцията на ООН за бежанците публикува „Насоки за превенция и отговор на сексуално и свързано с пола насилие”, които се използват във всички операции по целия свят и насърчава и други заинтересовани страни, които са ангажирани в дейности по закрила и помощ.

ВКБООН поставя превенцията и отговора на сексуалното и свързано с пола насилие в рамките на равнопоставеността на половете и стратегията за интегриране на равнопоставеността на половете във всички политики. Когато изготвят държавните програми, служителите на ВКБООН трябва да гарантират, че в операции на Службата се прилагат стандартни оперативни процедури, които да предотвратят и вземат мерки срещу ССПН.

ВКБООН води глобална кампания за установяване на механизми за институционална закрила на всички места, където са настанени бежанци и търсещи убежище. В Централна Европа повечето държави са приели стандартните оперативни процедури на ВКБООН за реакция и предотвратяване на случаите на сексуално и свързано с пола насилие срещу бежанците и търсещите убежище.

ВКБООН освен това повишава информираността на бежанците и търсещите убежище в Централна Европа и публикува постери и листовки, които всички лесно разбират, включително хората с ниска грамотност.

ВКБООН насърчава също осигуряване на санитарни материали за всички жени и момичета и  подкрепа на мъжете и момчетата в борба срещу ССПН, както и системи за подобряване на събирането и анализа на данни, свързани с възникването на случаите на сексуално насилие.

 

Свързани документи:

Насоки на ВКБООН за превенция и отговор на сексуалното и свързано с пола насилие