Служба на генералния инспектор | Вътрешен контрол

Службата на Генералния инспектор (СГИ) оценява качеството на управлението на ВКБООН, разследва сигнали за злоупотреби от всеки, който работи за агенцията, и провежда разследвания на актовете на агресия срещу персонала и дейността на ВКБООН, както и други инциденти, уронващи репутацията на организацията.

Службата на Генералния инспектор (СГИ), базирана в централата на ВКБООН в Женева, има 3 основни функции:

  • да оценява качеството на управлението на ВКБООН, включително да взема мерки за предотвратяване на злоупотреби и прахосване на ресурси;
  • да разследва сигнали за злоупотреби от всеки, който работи за агенцията, включително и временния персонал;
  • да провежда разследвания на актовете на агресия срещу персонала и дейността на ВКБООН, както и други инциденти, които могат да уронят репутацията на организацията.

Когато при разследване бъдат открити слабости в административни или оперативни политики, насоки, процедури или практики, СГИ докладва пред Върховния комисар или съответния старши ръководител с препоръки за действие. СГИ провежда редовни проверки на дейностите и офисите на ВКБООН по света, за да осигури управлението им в съответствие с всички правила и регламенти.

Разследващото звено на СГИ отговаря за получаване и разследване на сигнали за нарушения от страна на служители на ВКБООН. Задачата му е да установява факти, а не да упражнява  наказателен контрол. Ако разследването открие доказателства, от които може да се заключи, че твърдението за нарушение е легитимно, СГИ изпраща предварителен доклад до раздел “Човешки ресурси и управление” към ВКБООН за предприемане на следващи действия.

Констатациите на СГИ могат да доведат до дисциплинарни или административни действия, включително санкции като уволнение, когато е налице сериозно нарушение, понижаване в длъжност, отлагане на повишение или писмено порицание.