Задържането да се прилага само в краен случай

Представители на ВКБООН и НПО за защита на правата на човека насърчиха правителствата на централноевропейските държави да не задържат търсещите закрила, а да използват алтернативни методи.

Варшава, 13 декември (ВКБООН) – Представители на ВКБООН и неправителствени организации за защита на правата на човека насърчиха правителствата на централноевропейските държави да не задържат търсещите закрила, а да използват алтернативни методи.

Конференция за алтернативи на задържането се проведе в Полшана 5-7 декември. Участниците обсъдиха начини, по които могат да убедят правителствата да спрат задържането на търсещите закрила. Разгледани бяха и възможностите за водене на стратегически дела при незаконно задържане и лоши условия в центровете за принудително настаняване.

“Задържането на хора, търсещи международна защита, се прилага все по-често в Европа. Трябва да създадем нови практики, които правителствата да използват вместо физическото задържане. Тази конференция е възможност да обсъдим новите насоки за алтернативи на задържането с нашите правителствени и неправителствени партньори ”, каза Готфрид Кьофнер, Регионален Представител на ВКБООН за Централна Европа. По време на конференцията стана ясно, че принудителното настаняване все още е широко разпространена практика в много европейски страни. По-лошото е, че търсещите закрила често не са информирани за причините и продължителността на задържането си, и не получават правна помощ. Това прави бъдещото им несигурно и задълбочава травмата, преживяна в страните, от които бягат.

Заради нарастващия брой на задържаните, през септември ВКБООН състави нови насоки за органите, определящи миграционните политики. ВКБООН вярва, че задържането трябва да се прилага само в краен случай, а причините за това са много.

Задържането нарушава човешките права, включително правото на свобода. Търсенето на убежище не е престъпление и не трябва да бъде наказвано. Затварянето дори за кратък период е доказано вредно за здравето и психичното състояние на търсещите закрила. Също така е установено, че търсещите закрила, които изчакват признанието на бежанския си статут на свобода, сътрудничат много по-лесно с властите. Освен това, задържането е по-скъпо от алтернативните практики.

“Международното право диктува, че търсещите закрила трябва да бъдат посрещани с уважение. Истинността на техните искания трябва да бъде проверена, но това не бива да се случва чрез задържане или изпращане в затвор. Търсещите закрила не са опасни – те бягат от опасността. Затова няма нужда те да бъдат задържани”, каза Кьофнер. Той добави, че правителствата трябва да прекратят тази практика, освен в особените случаи, когато задържането за кратък период е нужно, за да бъде например установена самоличността на търсещите убежище.

Понякога обаче правителствата имат различно виждане по въпроса. Рафал Рогала, ръководител на полската служба за чужденци, каза, че е наясно с това, че търсещите закрила често са принудени да влязат в страната нелегално. Той увери още, че полското правителство разбира, че ВКБООН предвижда задържането само като крайна мярка, налагаща се поради особени обстоятелства. “Въпреки това, заради незаконната миграция, ние сме изправени пред проблеми с националната система за убежище. Злоупотребата със системите за убежище в ЕС е очевидна, когато разгледаме колко малко от търсещите закрила всъщност получават бежански статут. При такива сложни обстоятелства, ние трябва едновременно да зачитаме правата на търсещите закрила, но и да предотвратим злоупотребите”, каза Рогала.

В момента в страните от региона се приемат европейски директиви и се преразглежда законодателството, свързано с критериите за задържане и неговите алтернативи.

Според някои неправителствени организации обаче промените в националното законодателство невинаги водят до търсения резултат. Томаш Шеньов от Института за принципите на правото в Полша отбеляза, че новите промени в закона за чужденците предвиждат увеличаване на периода на задържане на нелегални имигранти до шест месеца. В момента разрешеният период е 60-90 дни. “Това предложение е несъвместимо с опитите на ЕС да намери алтернативно решение”, добави Шеньов.

Конференцията събра близо 50 делегати от централноевропейските страни (България, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Чешката република), Европейската комисия и Агенцията на ЕС за основните права. Полша беше определена за домакин на конференцията като страна, получаваща най-много молби за бежански статут. От общо 13,153 молби, получени в Централна Европа през изминалата година, 6,901 са подадени в Полша.

Рафал Костшински, Варшава, Полша