Операции в Централна Европа

Текущите усилия за намаляване на нередовната миграция, включително борбата срещу незаконното превозване и трафика на хора, по-стриктният граничен контрол и системи за управление на миграцията продължават да затрудняват бежанците да влязат на територията на ЕС и да получат достъп до процедурите за даване на убежище.

Работна среда:

Заради настъпилата глобална криза през последните години икономическата ситуация в региона значително се влоши, което доведе до свиване на брутния вътрешен продукт и повишаване на безработицата.

В резултат на това правителствата в региона често дават приоритет на икономическите и финансови проблеми за сметка на политиката на убежище и миграция и тълкуват по-рестриктивно своите задължения за оказване на помощ на бежанците и търсещите убежище, включително подходящи условия за прием и улесняване на интеграцията.

Текущите усилия за намаляване на нередовната миграция, включително борбата срещу незаконното превозване и трафика на хора, по-стриктният граничен контрол и системи за управление на миграцията продължават да правят все по-трудно за бежанците да влязат на територията на ЕС и да получат достъп до процедурите за даване на убежище.

За повечето държави в региона има добри отзиви във връзка с отношението към търсещите убежище и бежанците. Малцинствените групи, обаче, в частност ромската общност, често са изправени пред дискриминация и стават жертви на расистки и ксенофобски групи.

Едно предизвикателство, което държавите в региона все още трябва да преодоляват, е да оформят обществената нагласа и да повишат информираността, за да елиминират ксенофобските нагласи към бежанците и мигрантите. Задържането на търсещите убежище, понякога при много лоши условия, нараства като тенденция.

Броят на апатридите в региона е относително малък и по тази причина въпросът не се разглежда като  приоритет от политиците или НПО.

 

Стратегия и операции:

ВКБООН извършва следните дейности в централноевропейския регион:

 • Като важен приоритет бежанската агенция си сътрудничи с правителствата и партньорите от гражданското общество при мониторинга на външните сухопътни граници на ЕС с цел да осигури на всички търсещи убежище ефективен достъп до територия и процедури за даване на убежище.
 • Проектът “Допълнително развитие на качеството на системите за убежище” финансиран от Европейския бежански фонд предостави помощ на правителствата за подобряване на процеса за вземане на решения и процедурата за определяне на бежански статут, както и в изграждане на устойчив механизъм за вътрешен контрол за поддържане на добро качество.
 • Друга област на мониторинга са условията за прием. Затова ВКБООН привлича вниманието към въздействието върху шансовете за интеграция на условията за прием. Организацията продължава стратегията си за проучване на пол, възраст и принадлежност към социална група, която следи за оставащите проблеми със закрилата и цели да намери отговор на специфичните потребности на бежанците и търсещите убежище.
 • Агенцията на ООН за бежанците освен това работи за създаване на консултативни форуми за бежанците в колективните приемателни центрове там, където те все още не съществуват.
 • ВКБООН се застъпва за услуги, които дават на търсещите убежище възможност да постигнат икономическа независимост и да развият умения, които улесняват тяхната интеграция, ако бъдат признати за бежанци.
 • Службата освен това се застъпва за политики за подкрепа на интеграцията на ползващите се от международна закрила. Регионалното представителство в Будапеща насърчава правителствата да преразгледат свето законодателство и политики в областта на образованието, здравеопазването, социалните грижи и заетостта, за да отговорят на потребностите и да подобрят достъпа на бежанците до услуги по начин, равностоен на този за гражданите.
 • ВКБООН освен това разглежда с правителствата процедурите за недопускане на сексуално и свързано с пола насилие.
 • ВКБООН планира да въведе пилотно Инструмента за оценка на интеграцията, разработен в сътрудничество с Групата за политика в областта на миграцията, който ще служи като мерило за оценка на съответствието на държавните политики със стандартите на ЕС за  интеграция на бежанците и търсещите убежище.
 • За да се улесни възможността за събиране на разделени семейства за всички бежанците, ВКБООН се стреми да постигне усъвършенстване на политиките, отчасти чрез идентифициране на прецедентите.
 • ВКБООН провежда консултации и застъпничество за установяване на малки по мащаб програми за презаселване в държавите от региона, участващи в проекти, финансирани чрез Европейския бежански фонд. Агенцията подпомага Румъния и Словакия да изпълнят ангажиментите си  да допуска транзитно преминаване на бежанците за презаселване и съфинансира управлението на евакуационните транзитни центрове (ЕТЦ) в тези две държави, а също и предоставя експертни консултации. Дейностите за презаселване и преместване се следят внимателно с цел  да се идентифицират най-добрите практики, както и недостатъците, които трябва да бъдат преодолени.
 • ВКБООН освен това лобира за въвеждане на законодателство за правата и задълженията на апатридите и националните административни рамки за справяне с проблема там, където такива рамки все още не съществуват. Приоритет е присъединяването към двете конвенции за апатридите, тъй като все още не всички държави в региона са страни по тях. Процесът за идентифициране на апатридите и осигуряването на достъп до обществени услуги е подложен на мониторинг, като в момента се разработва регионална стратегия за закрила, чиято цел е да се преодолеят недостатъците.
 • ВКБООН работи за предотвратяване на незаконното задържане на търсещите убежище, като за онези, които са задържани, ВКБООН следи условията за задържане и достъпа до безплатна правна помощ.
 • ВКБООН в Централна Европа се занимава със застъпничество, публична информация и изграждане на капацитет с правителствени партньори и гражданското общество. 

 

Вижте повече: