Непридружени и разделени от семействата си деца | По-уязвими от останалите

Макар че всички деца имат общи потребности, някои от тях са изправени пред по-големи рискове за закрилата – например непридружените и разделени от семействата си деца.

Макар че всички деца имат общи потребности, някои от тях са изправени пред по-големи рискове за закрилата – например непридружените и разделени от семействата си деца.

През дългото и често опасно пътуване те са се оказали разделени от семейството си или са били изпратени сами с организатори на незаконни пътувания. Някои са останали сираци още в родината си. Травматичните преживявания, бедността, липсата на образование, от която повечето от тях са страдали в родината си, заедно с трудностите и опасността на пътуването ги прави още по-уязвими.

В Централна Европа всяка година средно около два до три процента от всички молби за убежище са подадени от непридружени и разделени от семействата си деца. В някои страни, като например Унгария или Словения, този процент понякога се повишава между седем и десет процента.

ВКБООН в Централна Европа се занимава със специфичните рискове и потребности на непридружените и разделени от семействата си деца чрез своята стратегия за съобразяване с възраст, пол и социална принадлежност. По време на оценките с участие на заинтересованите членовете на мултифункционалните екипи водят отделни разговори с децата, които пристигат без своите родители или сродници, които се грижат за тях. Членовете на екипа освен това прилагат специален подход, когато ги интервюират.

При планирането и програмирането ВКБООН прилага собствените си насоки за превенция и реакция при сексуално и свързано с пола насилие, за да помогне за избягване и намаляване на потенциалното възникване на този тип насилие сред непридружените и разделени деца, които са в по-голям риск да пострадат от него.

ВКБООН освен това се застъпва за незадържане на непридружени малолетни или непълнолетни лица и разделени от семействата си деца и насърчава намирането на алтернативи на задържането. Тъй като някои централноевропейски власти задържат момчета и момичета бежанци, Агенцията на ООН за бежанците ги насърчава да освободи децата, за които да се грижат членове на семейството, които вече имат право да пребивават в страната на убежище. Като алтернатива следва да им се осигуряват други условия в специализирани детски заведения. За непридружени и разделени от семействата си деца следва също да се назначи законен настойник или съветник.

Свързани документи:

Насоки на ВКБООН за върховния интерес на детето