Грижи за уязвимите групи | Внимание към специалните потребности

Бежанците и търсещите убежище, както и лицата без гражданство, са сред най-уязвимите хора в света. Сред тях има специални групи, които са в дори още по-уязвима позиция заради техните конкретни проблеми, рискове и потребности.

Бежанците и търсещите убежище, както и лицата без гражданство, са сред най-уязвимите хора в света. Сред тях има специални групи, които са в дори още по-уязвима позиция заради техните конкретни проблеми, рискове и потребности.

Децата са в особен риск и изискват специално внимание поради зависимостта си от възрастните за своето оцеляване, уязвимостта им към физически и психологически травми и потребностите за развитието им, които трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира нормалният им растеж и развитие.

Лишени от закрилата на своите домове, преживели тежко и дълго пътуване, както и административен и сексуален тормоз, жените-бежанки също са  особено уязвима група. Те често са изключени от вземането на решения, касаещи собствения им живот, семейство и дом, затова не може да се гарантира спазването на правата им.

Специални потребности за закрила имат също по-възрастните, хората с увреждания, както и заразените с ХИВ/СПИН. Те често са подложени на преследване и дискриминация и не могат да живеят достойно, тъй като не се спазват техните човешки права.

ВКБООН обръща особено внимание на потребностите на уязвимите групи във всички свои програми и дейности за закрила, както и в годишното си планиране. По-долу можете да научите повече за как става това.