Ponad 100 organizacji apeluje o pomoc uchodźcom z Ukrainy w Polsce

„Dziś niezwykle ważne jest, aby społeczność międzynarodowa w dalszym ciągu mocno solidaryzowała się z ukraińskimi uchodźcami zmuszonymi do ucieczki ze swoich domów” – powiedział Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce.

Scroll down for English

Aby zapewnić wsparcie ukraińskim uchodźcom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, 103 organizacje humanitarne w całej Polsce zaapelowały dziś o kwotę 377 mln dolarów (1,5 mld zł) w związku z szalejącą w Ukrainie wojną, będącą efektem pełnoskalowej inwazji na ten kraj rozpoczętej prawie dwa lata temu.

Społeczność uchodźców nadal ma pilne potrzeby, a solidarność międzynarodowa jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Zaprezentowany dzisiaj w Warszawie polski wątek Regionalnego Planu Działań na rzecz Uchodźców kładzie nacisk na pomoc uchodźcom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji, takim jak osoby starsze, z niepełnosprawnościami oraz kobiety i dzieci, które wskutek ucieczki przeżyły poważną traumę psychiczną. Plan obejmuje także inicjatywy mające na celu upodmiotowienie uchodźców i inwestowanie w ich zdolności do wnoszenia swojego wkładu czy to w Polsce, czy w Ukrainie, gdy pozwolą na to warunki i możliwy będzie powrót.

Zdecydowana większość – ponad 80 proc. – organizacji uczestniczących w Planie to oddolne polskie organizacje pozarządowe i grupy kierowane przez Ukraińców, skupiające społeczności lokalne i populację uchodźców. Apel jest koordynowany przez UNHCR, Agencję ONZ ds. Uchodźców, a jego celem jest wsparcie Rządu RP.

„Dziś niezwykle ważne jest, aby społeczność międzynarodowa w dalszym ciągu mocno solidaryzowała się z ukraińskimi uchodźcami zmuszonymi do ucieczki ze swoich domów” – powiedział Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce. „Musimy wspierać najbardziej bezbronnych w powrocie do zdrowia, inwestując w kapitał ludzki niesiony przez uchodźców, którzy codziennie przyczyniają się do rozwoju Polski, a pewnego dnia zaczną odgrywać kluczową rolę w budowaniu lepszej przyszłości w Ukrainie”.

Dwa lata po rozpoczęciu zwiększonego napływu uchodźców do Polski, w kraju przebywa blisko milion uchodźców z Ukrainy, z czego ponad 90% to kobiety, dzieci i osoby starsze.

W 2023 roku partnerzy RRP byli w stanie zapewnić pomoc i ochronę blisko 890 000 uchodźców, uzupełniając działania Rządu RP i władz lokalnych.

Polski wątek Regionalnego Planu Działań na rzecz Uchodźców jest częścią szerszej odpowiedzi na sytuację w Ukrainie opisanej zarówno w Planie Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy, jak i w Regionalnym Planie działań na rzecz Uchodźców – dwóch uzupełniających się dokumentach.

Materiały dotyczące RRP:

2024 Regional Refugee Response Plan – Poland Chapter

Regionalny Plan Reagowania na Uchodźców na rok 2024 – Rozdział dotyczący Polski

KONIEC

 

Over 100 organizations appeal for Ukrainian refugees in Poland

Press release

Warsaw (15 February 2024). In order to provide support for the most vulnerable Ukrainian refugees, 103 humanitarian organizations throughout Poland have appealed today for USD 377 million (PLN 1.5 billion) as the war rages on in Ukraine, following the full-scale invasion of the country almost two years ago.

Critical needs in the refugee community remain and international solidarity is more important than ever.  The Refugee Response Plan for Poland, presented today in Warsaw, puts an emphasis on helping the most vulnerable refugees, such as the elderly, refugees with disabilities, and women and children who have endured severe psychological trauma during flight.  It also includes initiatives to empower refugees and invest in their capacities to contribute to Poland or, one day, in Ukraine when the conditions permit and return is possible.

The vast majority of participating organizations – over 80 percent – are grassroots Polish NGOs and Ukrainian-led groups that bring together the local community and the refugee population. The appeal is coordinated by the UN Refugee Agency, UNHCR, in support of the Government.

“At this juncture, it is critical that the international community continues to stand firmly with Ukrainian refugees forced to flee their homes,” said Kevin J. Allen, UNHCR Representative in Poland. “We must support the most vulnerable to recover while investing in the human capital of refugees, who are contributing to Poland every day and are the key to a brighter future in Ukraine one day.”

Two years after the start of massive refugee arrivals in Poland, close to one million refugees from Ukraine are staying in Poland, with over 90% women, children, and elderly people.

In 2023, RRP partners were able to deliver assistance and protection to nearly 890,000 refugees, complementing activities of the Government and local authorities.

The Refugee Response Plan for Poland is part of a wider response to the emergency in Ukraine, as presented both in the Humanitarian Response Plan for Ukraine and the Regional Refugee Response Plan, two complementary appeal documents.

Materiały dotyczące RRP:

2024 Regional Refugee Response Plan – Poland Chapter

Regionalny Plan Reagowania na Uchodźców na rok 2024 – Rozdział dotyczący Polski

ENDS