Badania pokazują pozytywny wpływ uchodźców na polską gospodarkę: UNHCR i Deloitte

Antonina (stoi) podczas targów pracy w Warszawie zapisuje się na konsultacje w sprawie swojego CV. Antonina ma 44 lata i przyjechała do Polski 9 marca 2022 roku z 7-letnią córką i 5-letnim synem. Kilka miesięcy później dołączyła do nich 73-letnia matka. Antonina pracuje zdalnie jako księgowa dla ukraińskiej firmy, ale szuka pracy w Polsce, żeby móc utrzymać swoją rodzinę. © UNHCR/Anna Liminowicz

Scroll down for English

Wspólny komunikat prasowy: UNHCR i Deloitte Polska

Uchodźcy z Ukrainy w ciągu ostatnich dwóch lat wnieśli znaczący wkład w polską gospodarkę. Szacuje się, że w 2023 roku ich udział w polskim Produkcie Krajowym Brutto wyniósł od 0,7 do 1,1 proc. Wielkość tego udziału prawdopodobnie będzie nadal rosła, jak wynika z badania pt. „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski”, które zostało przeprowadzone przez Deloitte dla UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców.

Pozytywny wpływ uchodźców na gospodarkę był możliwy poprzez sprawne włączenie ich w rynek pracy. Pomimo psychicznych obciążeń związanych z wojną w ich kraju i ciążących na nich obowiązków rodzinnych, wielu uchodźców w ciągu kilku miesięcy znalazło w Polsce zatrudnienie lub założyło firmy, wspierając tym samym kasę publiczną swoimi podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne, zamiast żyć z pomocy humanitarnej lub swoich oszczędności. W Polsce pracuje obecnie od 225 000 do 350 000 uchodźców z Ukrainy.

„Polska przywitała ukraińskich uchodźców uciekających przed wojną i brutalnością z otwartymi ramionami, wykazując się bezprzykładną solidarnością” – powiedział Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce. „Ale to nowe badanie pokazuje, że wspieranie uchodźców było korzystne także dla biznesu i polskiej gospodarki – ponieważ dostali oni szansę na podjęcie pracy i udział w handlu. Chociaż większość uchodźców chce wrócić do Ukrainy, ich włączenie ekonomiczne w krajach przyjmujących przyczynia się do tego, że ten powrót będzie lepiej przygotowany i umożliwi uchodźcom budowanie i ochronę swojego majątku oraz wzmocni ich samodzielność”.

„Chociaż pomoc finansowa udzielana przez państwo i organizacje humanitarne była i nadal jest kluczowa, szczególnie dla rodzin, które najbardziej potrzebują wsparcia, obecnie stanowi ona zaledwie ułamek dochodów uchodźców. Jak wynika z szacunków Deloitte sporządzonych na podstawie danych UNHCR, w sierpniu 2023 roku pomoc finansowa stanowiła zaledwie 5 proc. zasobów uchodźców, podczas gdy 80 proc. pochodziło z pracy – powiedziała Julia Patorska, Partnerka w Deloitte.

W Polsce blisko milion uchodźców z Ukrainy jest objętych tak zwaną ochroną tymczasową. Większość to kobiety i dzieci. Wielu uchodźców ma szczególne potrzeby i dlatego wymaga zwiększonego wsparcia. Na przykład w niemal połowie wszystkich gospodarstw domowych uchodźców jest osoba przewlekle chora, a w skład około 10 procent wchodzi przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością.

Włączenie ekonomiczne jest kluczowe dla lepszej ochrony uchodźców i odblokowania dostępnych dla nich rozwiązań.

Opracowanie: „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski” jest dostępne tu: https://data.unhcr.org/en/documents/details/106993

 

Study finds positive impact of refugees on Poland’s economy

Joint press release: UNHCR and Deloitte Poland

Refugees from Ukraine have significantly contributed to the Polish economy over the past two years, according to a new study. It estimates that refugees from Ukraine contributed between 0.7 and 1.1 per cent to Poland’s Gross Domestic Product (GDP) in 2023. The size of their contribution is likely to grow further, as highlighted by the study “Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland”, which was conducted by Deloitte for UNHCR, the UN Refugee Agency.

The positive impact of refugees on the economy has been strengthened by their quick labour market inclusion. Despite the psychological impact of war on the refugees as well as the caretaking responsibilities of many, in a matter of months, many had found employment or set up businesses in Poland, additionally supporting public coffers with their taxes and social security contributions, rather than relying on humanitarian aid or their savings. Between 225,000 and 350,000 refugees from Ukraine are currently working in Poland.

“Poland opened its arms to Ukrainian refugees fleeing war and brutality, demonstrating exemplary solidarity,” said Kevin J. Allen, UNHCR Representative in Poland.  “But this new study shows that standing up for refugees was also good for business — and the Polish economy — because they were given the chance to work and engage in commerce. While most refugees want to return home to Ukraine, their economic inclusion in host countries contributes to making the return more sustainable, allowing refugees to build and protect their assets and increase their resilience.”

“Although financial assistance provided by the State and humanitarian organisations was and still is crucial, especially for the most vulnerable families, it has now become only a fraction of refugees’ income. In August 2023, financial aid made up just 5 per cent of refugees’ resources, whereas 80 per cent was derived from work, according to estimates by Deloitte based on UNHCR data based on surveys among refugees.” said Julia Patorska, Partner, Deloitte

Close to one million refugees from Ukraine are registered in Poland, which provides them Temporary Protection. The majority are women and children. Many refugees have special needs and therefore require specific support.  For instance, nearly half of all refugee households included a person with a chronic illness and some 10 per cent included a household member with a disability.

Economic Inclusion is key to enhancing protection and unlocking solutions for refugees.

Read the full study: “Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland” https://data.unhcr.org/en/documents/details/106993