Het werk van UNHCR in de strijd tegen het coronavirus

De eerste gevallen van COVID-19 zijn opgedoken in de dichtbevolkte vluchtelingenkampen ‘Dadaab’ in Kenia en ‘Cox’s Bazar’ in Bangladesh. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, stelt alles in het werk om een verdere uitbraak onder vluchtelingen overal ter wereld te voorkomen.

UNHCR-medewerkers ordenen dozen met water, lampen op zonne-energie en muggennetten om ze uit te delen aan Venezolaanse inheemse vluchtelingengemeenschappen in Boa Vista, Brazilië. © UNHCR/Allana Ferreira

De aanpak van het coronavirus moet zich voornamelijk richten op het beschermen van de zwaksten onder ons. Meer dan 80% van de vluchtelingenpopulatie in de wereld en bijna alle intern ontheemden worden opgevangen in landen met een laag tot middelhoog inkomen. Velen hebben een zwakkere gezondheidszorg, watervoorziening en sanitaire voorzieningen, en sociale beschermingsstelsels. Deze kwetsbare personen worden ook vaak verwaarloosd of gestigmatiseerd en ondervinden moeilijkheden bij de toegang tot allerlei diensten die anders beschikbaar zijn voor de algemene bevolking.

UNHCR staat klaar om de meest kwetsbaren te helpen

De voorbije maanden heeft UNHCR grote inspanningen geleverd om al deze kwetsbaren te beschermen tegen het coronavirus. Het werk van UNHCR focust op 4 clusters:

  • De gezondheids- en WASH-voorzieningen (water, sanitatie en hygiëne) versterken en ondersteunen.
  • Risicocommunicatie en maatschappelijke betrokkenheid versterken.
  • Rechtstreekse cash bijstand verhogen en onderdak bieden.
  • Alternatieve onderwijssystemen ondersteunen

Klik hier om onze concrete acties te bekijken.

Help deze kwetsbare mensen

Gezondheids- en WASH-voorzieningen

UNHCR werkt samen met de Ministeries van Volksgezondheid in de getroffen landen en de WHO. We zorgen ervoor dat vluchtelingen worden opgenomen in de nationale toezicht- en reactieplanningen voor COVID-19 en ondersteunen de nationale gezondheidsstelsels.

UNHCR tracht de betrokkenheid van de lokale gemeenschap te versterken. Dit doen we door het belang van een goede hygiëne, het wassen van handen met zeep en het principe van ‘social distancing’ aan te leren.

Risicocommunicatie en maatschappelijke betrokkenheid

Risico’s op geweld, discriminatie, marginalisering en vreemdelingenhaat tegenover vluchtelingen, intern ontheemden en andere mensen die het kwetsbaarst zijn voor de pandemie voorkomen, erop anticiperen en tegengaan door verkeerde informatie te bestrijden en het gevaar van COVID-19 te verduidelijken op lokaal niveau.

UNHCR zorgt ervoor dat kwetsbare personen toegang hebben tot actuele, relevante en nauwkeurige informatie in de juiste taal/talen.

Het bieden van psychosociale steun aan kwetsbare groepen.

Rechtstreekse cash bijstand en onderdak

UNHCR zorgt ervoor dat mensen die bijzonder kwetsbaar zijn voor de pandemie, bijstand krijgen. Dit in de vorm van essentiële hulpgoederen en een verhoging van de rechtstreekse cash bijstand. Hierbij maken we onder meer gebruik van digitale en innovatieve oplossingen.

Een beter onderdak en betere woonomstandigheden voorzien om de bevolkingsdichtheid en de overbevolking te verminderen.

Onderwijs

UNHCR ondersteunt scholen om open te blijven daar waar de gezondheidsomstandigheden dat toelaten en beperkt het risico op de verspreiding van COVID-19 door een betere toegang tot gezondheidsdiensten en voorlichtingscampagnes te bieden.

Meer investeren in online en offline afstandsonderwijs, of in alternatieve oplossingen, en ervoor zorgen dat vluchtelingenkinderen toegang hebben tot alternatieve onderwijssystemen die ter plaatse zijn ingevoerd.

In veel van de landen waar UNHCR actief is, is de COVID-19-pandemie een “noodsituatie bovenop een noodsituatie”.

We doen ons best om met verschillende acties zoveel mogelijk vluchtelingen bij te staan, maar er is dringend meer steun nodig om in de groeiende noden te kunnen voorzien. 

Doneer nu