Наръчници, препоръки и насоки, издадени от ВКБООН | Помощ за държавните власти при намиране на трайни решения за бежанците

ВКБООН редовно публикува препоръки и насоки за правителства, юристи, компетентни органи и съдебната система, както и за собствените си служители, провеждащи определяне на бежански статут на терен, като цели да допринесе за усъвършенстване на правната рамка за закрила и практиките за прилагането й.

Ключов отправен документ е „Наръчник с процедури и критерии за определяне на бежански статут“, предназначен да помогне на държавните служители в държавите -страни по Конвенцията от 1951г. за бежанците и Протокола към нея от 1967г.

Препоръките на ВКБООН към поемащите мандата ротационни председателства на ЕС дават конструктивен принос и изразяват конкретните приоритети за намиране на трайни решения за бежанците, по които председателстващата  Европейския съюз страна се призовава да работи по време на мандата си.

 

Наръчници на ВКБООН:

Насоки на ВКБООН: