'
;

Εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας

H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνεργάζεται με τις εθνικές και τοπικές αρχές, διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προσφυγικές κοινότητες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεπιστήμια και φορείς του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων.  Στην Ελλάδα, η Ύπατη Αρμοστεία συμμετέχει σε Ομάδες Εργασίας ανά τομέα δράσης, μαζί με εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, προκειμένου να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας προς τους πρόσφυγες και άλλα άτομα που εμπίπτουν στην εντολή της, συνδυάζοντας και αξιοποιώντας πόρους, εμπειρία και τεχνογνωσία, με βάση τη διαφάνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποτελεσματική συνεργασία.

 

Σήμερα*, η Ύπατη Αρμοστεία συνεργάζεται με 17 εταίρους

*Στοιχεία Ιουλίου 2023