Υλικό για Θέματα Προστασίας Προσφύγων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε κατευθυντήριες οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας για διάφορα ζητήματα σχετικά με την προστασία των προσφύγων, έρευνες διαθέσιμες στα ελληνικά, την ετήσια έκδοση «Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών», το εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, καθώς και άλλα εγχειρίδια εκπαίδευσης για το άσυλο και την προστασία των προσφύγων, που απευθύνονται σε όσους μετέχουν στη διαδικασία ασύλου, όπως υπαλλήλους του Δημοσίου ή οργανώσεων και μέλη συλλογικών οργάνων, ή σε όσους ενδιαφέρονται για αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και επικαιροποιημένες εκδόσεις σε θέματα προστασίας προσφύγων μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα Refworld.

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Έρευνες