Zapewnienie ochrony prawnej | Ochrona podstawowych praw

Stosując jako swoje podstawowe narzędzie Konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku, UNHCR w Europie Środkowej jest odpowiedzialne za zapewnienia międzynarodowej ochrony prawnej osobom przymusowo wysiedlonym. UNHCR promuje podstawowe prawa człowieka oraz dba o to, aby nie odsyłano osób narażonych na prześladowania w ich krajach pochodzenia. UNHCR stara się zapewnić […]

Stosując jako swoje podstawowe narzędzie Konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku, UNHCR w Europie Środkowej jest odpowiedzialne za zapewnienia międzynarodowej ochrony prawnej osobom przymusowo wysiedlonym. UNHCR promuje podstawowe prawa człowieka oraz dba o to, aby nie odsyłano osób narażonych na prześladowania w ich krajach pochodzenia.

UNHCR stara się zapewnić osobom starającym się o azyl dostęp do bezpiecznego terytorium oraz sprawiedliwych i skutecznych procedur azylowych. UNHCR stara się zapewnić akceptowalne i zgodne z międzynarodowymi standardami warunki recepcyjne, w tym zakwaterowanie i opiekę zdrowotną, dla nowoprzybyłych.

Globalnie UNHCR pomaga osobom ubiegającym się o status uchodźcy i uchodźcom, znaleźć trwałe rozwiązania ich sytuacji poprzez ich integrację w  goszczących społeczeństwach, powrót do kraju pochodzenia w bezpieczny i godny sposób, gdy pozwala na to sytuacja lub – jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe – osiedlenie się w kraju trzecim.

Zgodnie ze swoim mandatem wynikającym z dwóch międzynarodowych konwencji dotyczących bezpaństwowców UNHCR w Europie Środkowej stara się również zapewnić ochronę prawną takich osób, poprzez lobbing na rzecz rozwoju właściwych krajowych ram prawnych.

UNHCR promuje również międzynarodowe umowy  dotyczące uchodźców, pomaga państwom wprowadzić sprawiedliwe i skuteczne systemy azylowe oraz działa jako międzynarodowy strażnik kwestii uchodźczych w całym regionie.