Wsparcie Polski jest kluczowe dla ratowania życia w Sudanie, twierdzi Agencja ONZ ds. Uchodźców

Sudańska ludność cywilna, która musiała opuścić swoje domy w wyniku wojny. © UNHCR/Ala Kheir

English version below

Komunikat prasowy

Wsparcie Polski dla osób wewnętrznie przemieszczonych w wyniku trwającej od roku wojny w Sudanie ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia w trakcie jednego z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie, twierdzi UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców. Rząd Polski przekazał UNHCR 1 milion euro (około 4,3 miliona złotych) na doraźną pomoc dla osób wenętrznie przemieszczonych w wyniku wojny w Sudanie, gdzie pilnie potrzebna jest dalsza pomoc humanitarna.

„Po wzorowej reakcji na kryzys uchodźczy na Ukrainie, Polska wkracza na światową scenę, aby wesprzeć osoby zmuszone do ucieczki ze swoich domów w Sudanie” – powiedział Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce. „Taka międzynarodowa solidarność – a w istocie przywództwo humanitarne – motywuje i przypomina, że Polska staje się globalnym graczem”.

15 kwietnia, podczas Konferencji Humanitarnej w Paryżu, Polska oraz 32 inne państwa i organizacje zadeklarowały 2 miliardy euro (około 8,6 miliarda złotych) na wsparcie ludności cywilnej w Sudanie oraz uchodżców, którzy znaleźli schronienie w sąsiednich krajach.

„Jeśli chodzi o potrzeby humanitarne w Sudanie, mamy do czynienia z jedną z najtrudniejszych sytuacji i jednym z najpoważniejszych kryzysów zwiazanych z masowym przemieszczeniem się ludności w Afryce. Przyjęliśmy w Polsce milion ukraińskich uchodźców, dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest wsparcie dla osób wewnętrznie przemieszczonych, które są zmuszone do ucieczki z powodu konfliktów zbrojnych w innych częściach świata” – powiedziała podczas konferencji wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef.

Konflikt w Sudanie doprowadził do przymusowego przemieszczenia 6,7 miliona osób wewnątrz kraju. Ponadto 1,8 miliona osób uciekło z Sudanu do Republiki Środkowoafrykańskiej, Czadu, Egiptu, Etiopii i Sudanu Południowego. Liczba ta obejmuje uchodźców i osoby zmuszone do przedwczesnego powrotu do swoich krajów. Większość z nich żyje na odległych obszarach bez dostępu do żywności i podstawowych usług medycznych. Podczas gdy sytuacja humanitarna nadal się pogarsza, finansowanie pozostaje na krytycznie niskim poziomie i jest niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby w Sudanie i sąsiednich krajach.

UNHCR oraz inne agencje ONZ, pozostaje w Sudanie, aby wspierać jego mieszkańców i nadal działa wszędzie tam, gdzie istnieje bezpieczny dostęp. W Chartumie, Darfurze i stanie Kordofan UNHCR współpracuje z lokalnymi partnerami, liderami społeczności uchodźczych i sieciami ochrony społecznej uchodźców, aby monitorować potrzeby i udzielać pomocy. Agencja ONZ ds. Uchodźców jest również obecna w prowincjach Morza Czerwonego, Nil, Nil Biały, Nil Błękitny, Al-Kadarif i Kassala, które przyjęły setki tysięcy uchodźców jeszcze przed wybuchem konfliktu.

Po zadeklarowaniu pomocy dla Sudanu, Polska ogłosiła, że wesprze również działania UNHCR w Armenii kwotą 250 000 USD (około 980 000 złotych).

KONIEC

 

 

Poland’s support is crucial for saving lives in Sudan, UN Refugee Agency says

Press release

WARSAW, 27 May 2024 – Poland’s support to people displaced by the year-long war in Sudan is crucial for saving lives in one of the world’s worst humanitarian crises, UNHCR, the UN Refugee Agency, has said. The Government of Poland has provided UNHCR with 1 million euros (some 4.3 million zlotys) for its emergency relief efforts to support those displaced by the war in Sudan, where more humanitarian aid is urgently needed.

“Following an exemplary response to the Ukrainian refugee crisis, Poland has stepped up on the world stage to support those forced to flee their homes inside Sudan,” said Kevin J. Allen, UNHCR Representative in Poland. “Such international solidarity — and, indeed, humanitarian leadership — is inspiring and a reminder that Poland is increasingly a global player.”

During the Humanitarian Conference in Paris on 15 April, Poland and 32 other states and organizations pledged 2 billion euros (some 8.6 billion zlotys) to support civilian populations in Sudan and those who sought refuge in neighbouring countries.

 “In terms of the humanitarian needs in Sudan, we deal with one of the most difficult situations and serious displacement crises in Africa. We have received one million Ukrainian refugees in Poland, which is why we are aware of the importance of the support to displaced populations that are forced to flee because of armed conflicts in other parts of the world,” said Deputy Foreign Minister of Poland Anna Radwan-Röhrenschef at the Sudan pledging conference.

The conflict in Sudan has so far forcibly displaced 6.7 million people inside the country. Additionally, 1.8 million have fled across Sudan’s borders to the Central African Republic, Chad, Egypt, Ethiopia and South Sudan. This number includes refugees and people compelled to return to their home countries prematurely. Most of them are living in remote areas without access to food or basic medical services. While the humanitarian situation continues to worsen, funding remains critically low and insufficient to meet needs across Sudan and in neighbouring countries.

UNHCR, alongside UN partners, remains in Sudan to support its people and continues to operate wherever it has safe access. In Khartoum, Darfur and Kordofan State, UNHCR is working with local partners, refugee leaders and community-based protection networks to monitor needs and assist. The UN Refugee Agency is also present in Red Sea, Northern, White Nile, Blue Nile, Gedaref and Kassala states, which host hundreds of thousands of refugees who were already in the country before the conflict.

Following its recent pledge for Sudan, Poland has announced that it will also support UNHCR’s work in Armenia with an amount of USD 250,000 (some 980,000 zlotys).

ENDS