COVID-19 – informacje dla cudzoziemców / information for foreigners / информация для иностранцев

POLSKA WERSJA: P: Jakie są typowe objawy COVID-19? Odp.: Najczęstszymi objawami są gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, bóle mięśni i zmęczenie. Więcej informacji na temat objawów koronawirusa można znaleźć na specjalnej stronie internetowej przygotowanej przez polski rząd: https://www.gov.pl/web/coronavirus P: Co powinienem zrobić i gdzie pójść, jeśli rozwiną się u mnie […]

POLSKA WERSJA:

P: Jakie są typowe objawy COVID-19?

Odp.: Najczęstszymi objawami są gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, bóle mięśni i zmęczenie. Więcej informacji na temat objawów koronawirusa można znaleźć na specjalnej stronie internetowej przygotowanej przez polski rząd: https://www.gov.pl/web/coronavirus

P: Co powinienem zrobić i gdzie pójść, jeśli rozwiną się u mnie typowe objawy COVID-19?

Odp.: Pod tym numerem telefonu: 800 190 590 (bezpłatnie) otrzymasz informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (jeżeli chcesz uzyskać informacje w języku angielskim, naciśnij 6). Należy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Nie należy przychodzić przed kontaktem telefonicznym. Dopóki nie otrzymasz pomocy, izoluj się od innych ludzi. Każda stacja prowadzi dyżur 24 godziny na dobę. Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/

P: Czy muszę płacić za diagnozę lub leczenie?

Odp.: Nie. Pomoc związana z COVID-19 jest bezpłatna dla wszystkich, niezależnie od twojego statusu w Polsce.

P: Gdzie mogę dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach lub ograniczeniach przemieszczania się w Polsce i w miejscu, w którym mieszkam?

Odp.: Informacje na temat ostatnich wydarzeń, informacje ogólne, ograniczenia podróży i tymczasowe ograniczenia są dostępne na specjalnej stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/coronavirus. Dostępne są następujące wersje językowe: polski, angielski, ukraiński, rosyjski.

P: Jak mogę uzyskać pomoc prawną w mojej sprawie?

Odp.: Organizacje pozarządowe zapewniają wsparcie prawne zdalnie. Możesz się z nimi skontaktować przez telefon lub e-mail.

Te organizacje mogą ci pomóc:

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (pomoc prawna)

[email protected]

693 390 502

Fundacja Ocalenie

[email protected]

22 828 05 50

Fundacja Multiocalenie

[email protected]

797 433 006

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

[email protected]

22 556 44 40

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

[email protected]

792 568 561

P: Co dzieje się z moją procedurą ubiegania się o azyl?

Odp.: Regularne procedury związane z ubieganiem się o ochronę na terytorium Polski zostały zawieszone do odwołania. Jeśli chcesz ubiegać się o ochronę międzynarodową, możesz to zrobić, wysyłając oświadczenie pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na najbliższy posterunek straży granicznej. Pełna lista kontaktów jest dostępna tutaj:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/placowki. Pamiętaj, aby podać swoje dane kontaktowe, ponieważ Straż Graniczna skontaktuje się z Tobą w sprawie daty złożenia wniosku.

P: Czy mogę odwiedzić Urząd ds. Cudzoziemców przy ulicy Taborowej w Warszawie lub spotkać się osobiście z pracownikami UNHCR?

Odp.: Nie. Obecnie Urząd do Spraw Cudzoziemców jest zamknięty dla odwiedzających. Żadne spotkania z przedstawicielami UNHCR nie mogą być tam organizowane do odwołania. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail [email protected]

 

 

ENGLISH VERSION:

Q: What are the COVID-19 typical symptoms?

A: Most common symptoms are fever, cough, difficulties with breathing, muscle aches and fatigue. More information on coronavirus characteristics is available on the government’s dedicated web page: https://www.gov.pl/web/coronavirus

Q: What should I do and where do I go if I develop COVID-19 typical symptoms?

 A: Under this phone number: 800 190 590 (free of charge) you will get information how to deal with suspected coronavirus infection (for English press 6)

You should contact the nearest sanitary – epidemiological station as soon as possible by phone. You should not come before phone contact. Until you receive help, isolate yourself from other people. Each station has a duty call open 24 hours a day.

Further information:  https://www.nfz.gov.pl/

Q: Do I have to pay for the diagnosis or treatment?

A: No. COVID-related assistance is free for all, regardless of your status in Poland.

Q: Where can I find out about recent developments or movement restrictions in Poland and in the place where I live?

A: Information on recent developments, general information, travel restrictions and temporary limitations is available at the government’s dedicated website: https://www.gov.pl/web/coronavirus  Following language versions are available: Polish, English, Ukrainian, Russian

Q: How can I receive legal support in my case?

A: Non-governmental organisations keep providing legal support remotely. You can contact them via phone call or email.

These organisations can help you:

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (legal support)
693 390 502

Fundacja Ocalenie
[email protected]

Fundacja Multiocalenie
[email protected]
797 433 006

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
22 556 44 40

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
[email protected]
792 568 561

Q: What happens with my asylum-seeking procedure? 

A: Regular procedures related to applying for protection from within the territory of Poland have been suspended until further notice. If you want to apply for international protection, you can do it by sending a declaration of willingness to apply for international protection via email or post to the nearest border guard post. Full contact list is available here: https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/placowki Remember to give your contact details as Border Guards will contact you regarding the date of filing your application.

Q: May I visit Office for Foreigners in Taborowa street in Warsaw or have a personal meeting with UNHCR staff?

A: No. Currently the Office for Foreigners is closed for visitors. No meetings with UNHCR representatives can be organised there until further notice. Please contact us via email [email protected]

 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Вопрос: Каковы типичные симптомы COVID-19?

Ответ: Наиболее частыми симптомами является повышенная температура, кашель, сложности с дыханием, мышечная боль и усталость.

Более подробную информацию о специфике коронавируса можно получить на специальном правительственном вебсайте: https://www.gov.pl/web/coronavirus

Вопрос: Что мне следует сделать и куда направиться, если у меня появятся типичные симптомы для COVID-19?

Ответ: Позвонив по номеру 800 190 590 (бесплатный номер), Вы получите информацию о том, как поступить в случае подозрения, что Вы заболели коронавирусом (чтобы переключиться на английский язык, нажмите 6).

Вам необходимо как можно скорее связаться по телефону с ближайшей санитарно-эпидемиологической станцией. Запрещается приходить, предварительно не связавшись с санэпидемстанцией по телефону. До получения помощи необходимо самоизолироваться от других людей. Каждая санэпидемстанция ведет круглосуточное дежурство.

Более подробная информация на вебсайте: https://www.nfz.gov.pl/

Вопрос: Придется ли мне платить за диагностику или лечение?

Ответ: Нет. Помощь, связанная с COVID, предоставляется бесплатно для всех, независимо от статуса в Польше.

Вопрос: Где я могу найти информацию о последнем развитии событий или об ограничениях в передвижении в Польше и в месте, в котором я проживаю?

Ответ: Информация о последних событиях, общая информация, ограничения в передвижении и временные ограничения публикуются на специальном государственном вебсайте: https://www.gov.pl/web/coronavirus Информация публикуется на следующих языках: польский, английский, украинский, русский.

Вопрос: Как я могу получить юридическую поддержку по моему делу?

Ответ: Неправительственные организации продолжают предоставлять юридическую помощь удаленно. Вы можете с ними связаться по телефону или по электронной почте.

Вам могут оказать помощь в следующих организациях:

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (Центр правовой помощи им. Халины Нець) (юридическая помощь)
693 390 502

Fundacja Ocalenie (Фонд Оцалене)
[email protected]

Fundacja Multiocalenie (Фонд Мультиоцалене)
[email protected]
797 433 006

Хельсинский фонд по правам человека
22 556 44 40

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Ассоциация по правовому вмешательству)
[email protected]
792 568 561

Вопрос: Что происходит с моей процедурой признания беженцем? 

Ответ: Обычные процедуры, связанные с ходатайством о получении защиты на территории Польши, приостановлены на неопределенный срок. Если Вы хотите подать ходатайство о международной защите, Вам необходимо отправить заявление о намерении ходатайствовать о получении международной защиты по электронной почте или отправить его в ближайший пограничный пункт. Полный список контактных данных можно получить здесь:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/placowki Не забудьте подать Вашу контактную информацию, поскольку Пограничная служба свяжется с Вами по вопросу даты подачи Вашего ходатайства.

Вопрос: Могу ли я прийти в Офис для иностранцев на улице Таборова в Варшаве или встретиться лично с представителем УВКБ?

Ответ: Нет. В настоящее время Офис по делам иностранцев закрыт для посетителей. До получения дальнейшего уведомления встречи с представителями УВКБ не могут проходить. Свяжитесь, пожалуйста, с нами по адресу [email protected]