Uchodźcy z Ukrainy: Inwestycja w kapitał ludzki na przyszłość i pomoc najsłabszym

Granica polsko-ukraińska 25 lutego 2022. W pierwszych tygodniach wojny przekraczało ją nawet ponad 100 tysięcy osób dziennie. © UNHCR/Rafał Kostrzyński

Scroll down for English

Dwa lata od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę ponad 10 milionów Ukraińców pozostaje przymusowo przemieszczonych, w tym 6,5 miliona uchodźców w Europie i poza nią oraz około 3,7 miliona osób wewnętrznie przemieszczonych w Ukrainie. Zmuszone do ucieczki przed wojną i prześladowaniami, miliony ukraińskich uchodźców znalazły najpierw schronienie w Polsce, a prawie milion pozostało do dziś.

„To budujące, że prawie dwie trzecie ukraińskich uchodźców w wieku produkcyjnym znalazło pracę w Polsce. Jednak powinniśmy też pamiętać, że 90 procent uchodźców to kobiety, dzieci i osoby starsze – siłą oddzielone od mężów, ojców i synów” – powiedział Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców w Polsce. „Znaczna liczba uchodźców doznała psychicznej traumy podczas ucieczki, ledwo wiążą koniec z końcem i nadal potrzebują wsparcia, aby wrócić do zdrowia”.

Jednocześnie UNHCR i partnerzy – w tym z sektora prywatnego – inwestują w kapitał ludzki uchodźców, aby mogli przyczynić się do rozwoju Polski, a gdy powrót będzie możliwy, także do odbudowy Ukrainy. Oprócz wspierania dorosłych uchodźców w dostępie do rynku pracy w Polsce, UNHCR zachęca rodziców do zapisywania dzieci do szkół publicznych. Obecnie, pomimo otwartego dostępu, do polskich szkół publicznych uczęszcza jedynie połowa dzieci uchodźców.

Aby wesprzeć Polskę w kontynuacji bezprzykładnego przyjmowania uchodźców, UNHCR koordynuje Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców, realizowany wspólnie ze 103 partnerami w Polsce, głównie lokalnymi organizacjami oddolnymi. Partnerzy humanitarni w Polsce apelują o 377 mln dolarów (ok. 1,5 mld złotych) na działania uzupełniające wysiłki Rządu RP na rzecz ochrony, pomocy i wsparcia dla ukraińskich uchodźców, aby zapewnić im lepszą przyszłość.

KONIEC

  

Ukrainian refugees: Investing in human capital for the future, and helping the most vulnerable recover 

WARSAW, 23 February 2024 – Two years since the full-scale invasion of Ukraine, over 10 million Ukrainians remain forcibly displaced from their homes — 6.5 million refugees in Europe and beyond, and some 3.7 million internally displaced in Ukraine. Compelled to flee war and persecution, millions of Ukrainian refugees first found refuge in Poland, with almost 1 million remaining today.

“It is encouraging that almost two thirds of working-age Ukrainian refugees have found employment of some sort in Poland. However, we also should remember that 90 percent of the refugees are women, children and older people — forcibly separated from their husbands, their fathers and their sons,” said Kevin J. Allen, Representative of UNHCR, the UN Refugee Agency in Poland. “An important number of refugees have endured severe trauma during flight, they are struggling to make ends meet, and they still require support to recover.”

At the same time, UNHCR and partners — including from the private sector — are investing in the human capital of refugees so they can contribute to Poland and, when return is feasible, to the reconstruction of Ukraine.  In addition to helping adult refugees access the job market in Poland, UNHCR encourages the enrolment of children in public schools. Currently only half of refugee children are enrolled in Polish public schools, notwithstanding open access.

To support Poland in its exemplary reception of refugees, UNHCR coordinates the Regional Refugee Response Plan with 103 partners in Poland, mostly local grassroots organisations. Humanitarian partners in Poland are seeking 377 million US dollars (equivalent to some 1.5 billion zloty) to complement the Government’s work to protect, assist and empower Ukrainian refugees for a brighter future.

ENDS