ניירות עמדה של נציבות האו”ם לפליטים

הפרסומים שלהלן נכתבו על-ידי נציבות האו”ם לפליטים או על ידי גורמי מחקר עצמאיים.

הליכי מקלט

תמצית של סיכום פעילות שנתית של נציבות האו"ם לפליטים בישראל