UNHCR apeluje o wstrzymanie stosowania procedury zawracania na Węgry osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wezwała do tymczasowego wstrzymania zawracania na Węgry w ramach rozporządzenia Dublin III osób, które złożyły w tym kraju wniosek o nadanie statusu uchodźcy, a następnie wyjechały do innego państwa Unii Europejskiej. Rozporządzenie Dublin III to unijny instrument prawny określający, które państwo UE jest odpowiedzialne za […]

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wezwała do tymczasowego wstrzymania zawracania na Węgry w ramach rozporządzenia Dublin III osób, które złożyły w tym kraju wniosek o nadanie statusu uchodźcy, a następnie wyjechały do innego państwa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Dublin III to unijny instrument prawny określający, które państwo UE jest odpowiedzialne za rozpatrzenie złożonego wniosku.

„Na Węgrzech sytuacja osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy już wcześniej budziła nasze zaniepokojenie. Po wejściu w życie nowego prawa wprowadzającego przymusową detencję dla tych osób, uległa ona jednak dalszemu pogorszeniu”, powiedział Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi. „Mając to na względzie, wzywam Państwa UE do nieodsysłania na Węgry w ramach rozporządzenia dublińskiego osób w procedurze uchodźczej, do czasu aż działania i polityka węgierskich władz będą zgodne z przepisamy prawa UE i międzynarodowego”.

Wysoki Komisarz wyraził zadowolenie z decyzji Komisji Europejskiej o współpracy z władzami Węgier zmierzającej do dostosowania nowego prawa do norm obowiązujących w UE, ale dodał, że konieczne są pilne działania na rzecz poprawy dostępu do procedury uchodźczej na Węgrzech.

UNHCR już wielokrotnie informowała władze Węgier i Unię Europejską o swoim zaniepokojeniu z powodu sytuacji uchodźców i osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na Węgrzech. Podkreślaliśmy, że fizyczne bariery w połączeniu z surowymi przepisami praktycznie eliminują dostęp do terytorium i procedur azylowych w tym kraju.

Węgierskie „rozwiązania kryzysowe” w postaci nowego prawa oznaczają w praktyce automatyczne umieszczanie w detencji wszystkich, którzy złożą wniosek o status uchodźcy, oraz – niezgodne z prawem międzynarodowym – wydalanie z kraju tych, którzy przekroczą granicę bez wymaganych dokumentów.

Od 28 marca, czyli od dnia wejścia w życie nowych przepisów, cudzoziemcy w procedurze uchodźczej – w tym dzieci – umieszczani są w kontenerach otoczonych drutem kolczastym. Przebywają tam przez cały czas rozpatrywania ich wniosku. W dniu 7 kwietnia w miejscu tym przebywało 110 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w tym czworo dzieci bez opieki.

„Doceniamy ostatnie wysiłki władz zmierząjące do ograniczenia przemocy stosowanej przez policjantów, ale nadal martwią nas niepokojące doniesienia i złym traktowaniu – także przez funkcjonariuszy władzy – osób, które przekroczyły granicę węgierską”, powiedział Grandi. „Te niedopuszczalne działania muszą się natychmiast skończyć. Wzywam władze Węgier do dokładniejszego sprawdzenia wszelkich podejrzeń o łamanie prawa i stosowanie przemocy”.

W grudniu zeszłego roku UNHCR przedstawiło Unii Europejskiej i jej Państwom szereg propozycji zmierzających do usprawnienia przekazywania wniosków o nadanie statusu uchodźcy innym członkom UE. Zaapelowaliśmy również do UE o przyjęcie uproszczonego systemu azylowego, dzięki któremu będzie możliwe sprawne identyfikowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie wszystkich wniosków.

„Systemy azylowe i warunki recepcyjne wymagają poprawy w wielu krajach UE i krajach, które do niej kandydują”, powiedział Grandi. „To zmniejszy nieregulowany napływ osób i ograniczy ich zależność od przemytników. Zmaleje również presja na południowej granicy Węgier.

Inwestycje w integrację uchodźców i osób w procedurze uchodźczej muszą stać się integralną częścią tego równania”, powiedział Grandi.