Ochrona prawna uchodźców

Troska o bezpieczeństwo i godność dzieci uchodźczych i dzieci migrujących

Zalecenia dotyczące stosowania alternatyw do detencji oraz odpowiednich rozwiązań w zakresie opieki w Europie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Act on Assistance to citizens of Ukraine in the context of the armed conflict in Ukraine

The Act sets out special rules for approving the stay of citizens of Ukraine who entered the territory of the Republic of Poland from the territory of Ukraine in the context of hostilities conducted in that country.

Komentarz UNHCR do ustawy o cudzoziemcach

Uwagi UNHCR do nowej ustawy o cudzoziemcach i o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Wyjaśniamy dlaczego jest ona niezgodna z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców.

UNHCR observations on the new Act on Foreigners

UNHCR observations on the draft law amending the Act on Foreigners and the Act on Granting Protection to Foreigners in the territory of the Republic of Poland.

Informator dla ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

Trzysta pytań i odpowiedzi dotyczących najistotniejszych zagadnień dotyczących ochrony międzynarodowej udzielanej w Polsce.

Praktyczne zalecenia i najlepsze praktyki będące odpowiedzią na problemy związane z ochroną w kontekście pandemii COVID-19

Zbiór dobrych praktyk i praktycznych zaleceń dla Państw europejskich. Opracowanie służy praktyczną pomocą przy zapewnieniu dostępu do terytorium i azylu, rozwiązywaniu problemów ograniczeń w zakresie przemieszczenia się czy też skutecznej komunikacji z osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową i grupami uchodźców na temat zagrożeń związanych z epidemią COVID-19.

Zasady i tryb ustalania status uchodźcy

Podręcznik dla władz państw, które są stronami Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku. Wydobywa i wyjaśnia poszczególne elementy definicji uchodźcy zawartej w Konwencji i w Protokole do niej z 1967 roku.

HFHR report on the detention of children

Zgodnie z przepisami prawa, detencja, jako środek dolegliwy i opresyjny, powinna być stosowana jedynie w ostateczności i na jak najkrótszy okres. Raport wykazuje, że orzekając o detencji rodzin z dziećmi, sądy rzadko kierują się tą zasadą.