Ochrona prawna uchodźców

Zasady i tryb ustalania status uchodźcy

Podręcznik dla władz państw, które są stronami Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku. Wydobywa i wyjaśnia poszczególne elementy definicji uchodźcy zawartej w Konwencji i w Protokole do niej z 1967 roku.

HFHR report on the detention of children

Zgodnie z przepisami prawa, detencja, jako środek dolegliwy i opresyjny, powinna być stosowana jedynie w ostateczności i na jak najkrótszy okres. Raport wykazuje, że orzekając o detencji rodzin z dziećmi, sądy rzadko kierują się tą zasadą.