Ochrona prawna uchodźców

Informator dla ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

Trzysta pytań i odpowiedzi dotyczących najistotniejszych zagadnień dotyczących ochrony międzynarodowej udzielanej w Polsce. 

Praktyczne zalecenia i najlepsze praktyki będące odpowiedzią na problemy związane z ochroną w kontekście pandemii COVID-19

Zbiór dobrych praktyk i praktycznych zaleceń dla Państw europejskich. Opracowanie służy praktyczną pomocą przy zapewnieniu dostępu do terytorium i azylu, rozwiązywaniu problemów ograniczeń w zakresie przemieszczenia się czy też skutecznej komunikacji z osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową i grupami uchodźców na temat zagrożeń związanych z epidemią COVID-19.

Zasady i tryb ustalania status uchodźcy

Podręcznik dla władz państw, które są stronami Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku. Wydobywa i wyjaśnia poszczególne elementy definicji uchodźcy zawartej w Konwencji i w Protokole do niej z 1967 roku.

HFHR report on the detention of children

Zgodnie z przepisami prawa, detencja, jako środek dolegliwy i opresyjny, powinna być stosowana jedynie w ostateczności i na jak najkrótszy okres. Raport wykazuje, że orzekając o detencji rodzin z dziećmi, sądy rzadko kierują się tą zasadą.