Septyni svarbiausi UNHCR raginimai naujai išrinktam Europos Parlamentui

Dėl konfliktų, smurto ir persekiojimo vis daugiau žmonių priversti palikti savo namus.

Dauguma jų lieka savo šalyje arba bėga į kaimynines, ne į Europos Sąjungos (ES) šalis. Tragiška, kad vis dar tiek daug žmonių žūsta keliuose ir jūrose ieškodami apsaugos. Be to, prie sienų pabėgėliai vis dar atstumiami, žmogaus teisių pažeidimų nemažėja, todėl daugelis žmonių, ieškančių saugumo, negali patekti į Europą.

Būti pabėgėliu nėra pasirinkimas, tačiau mes galime rinktis, kaip elgtis ir reaguoti. ES gali imtis vadovaujančio vaidmens saugant pabėgėlius ir suteikti vilties tiems, kurie yra toli nuo namų.

Sukūrus bendrą procedūrą, ES šalys galėtų saugiai ir humaniškai valdyti atvykstančius žmones taip, kad tai būtų naudinga ir pabėgėliams, ir juos priimančioms bendruomenėms.

Remdama už Europos ribų esančias šalis, ES taip pat gali sumažinti pavojingų kelionių skaičių ir padėti rasti pabėgėliams ilgalaikių galimybių ir sprendimų.

Būsimojo Europos Parlamento nariai turi unikalią ir svarbią galimybę tai įgyvendinti.

1. APSAUGOTI ŽMONIŲ TEISĘ
Į SAUGUMĄ IR PRIEGLOBSTĮ

Ieškoti saugios vietos nuo karo, konfliktų ir persekiojimo yra pagrindinė žmogaus teisė. Žmonėms turi būti leista prašyti prieglobsčio ir tai niekam neturėtų kainuoti gyvybės ar orumo. Nepriėmimas ir žmogaus teisių pažeidimas prie Europos sienų turi baigtis. Skubiai reikalinga, kad ES imtųsi veiksmų ir priimtų susitarimus dėl jūroje išgelbėtų žmonių išlaipinimo vietų.

2. UŽTIKRINTI HUMANIŠKAS PRIEGLOBSČIO PROCEDŪRAS

Pasienio procedūros turi būti vykdomos lai- kantis teisinių garantijų ir nesudaryti sąlygų de facto sulaikymui. Vaikai niekada neturėtų būti sulaikomi. Kiekvienas asmuo turi teisę į tinka- mas priėmimo sąlygas ir orų apgyvendinimą. Žmogaus teisės galioja visiems, o pagarba joms niekada neturėtų būti pamiršta. Asmenys, neturintys teisės į tarptautinę apsaugą, turėtų būti grąžinti į savo kilmės šalis, laikantis tinka- mo proceso ir laikantis jų žmogaus teisių.

3. SOLIDARIZUOTIS IR DALYTIS
ATSAKOMYBE SU ŠALIMIS, KURIOS PRIĖMĖ DAUG PABĖGĖLIŲ

Atsakomybę už prieglobsčio prašytojų priėmimą ir apgyvendinimą galima sąžiningai pasidalyti paskirstant žmones iš šalių, kurios priima daug prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių, kitoms ES valstybėms. Taip pat labai svarbus visuotinis solidarumas ir parama daug pabėgėlių priimančioms šalims už ES ribų.

4. PADĖTI PABĖGĖLIAMS JŲ MIGRACIJOS MARŠRUTUOSE

Migruodami pabėgėliai susiduria su daugybe iššūkių – fizinis pavojus, išnaudojimas, smurtas ir būtiniausių reikmenų trūkumas. Siekdama sumažinti žmonių kančias pavojingose kelio- nėse, ES gali remti intervencines priemones šiuose maršrutuose ir padėti migruojantiems žmonėms kuo greičiau gauti apsaugą, spren- dimus ir teisinę pagalbą.

5. SUKURTI TEISINIŲ MECHANIZMŲ, SKIRTŲ PADĖTI PABĖGĖLIAMS PASIEKTI SAUGIAS VIETAS EUROPOJE

ES šalims įsipareigojus didinti perkėlimo iš trečiųjų šalių bei kitų saugių ir teisėtų būdų skaičių, mažiau žmonių leisis į pavojingas keliones ieškodami saugaus prieglobsčio Europoje. Norint užtikrinti, kad pabėgėlių šeimos galėtų vėl būti kartu, reikalingos lanksčios ir sąžiningos procedūros.

6. PADĖTI PABĖGĖLIAMS KLESTĖTI, KAD IR KUR JIE BŪTŲ

ES parama viso pasaulio šalims padės pabėgėliams susigrąžinti savo gyvenimą, kad ir kur jie būtų. Papildomas ir lankstus ES humanitarinės pagalbos ir plėtros finansavimas yra labai svarbus, siekiant suteikti pabėgėliams gyvybiškai svarbią pagalbą, o juos priimančioms šalims deramą paramą.

7. PANAIKINTI BEPILIETYBĘ

Milijonai žmonių visame pasaulyje neturi pilietybės, o šimtai tūkstančių jų gyvena ES. ES gali atlikti pagrindinį vaidmenį siekiant panaikinti asmenų be pilietybės statusą ir priimti įstatymus bei procedūras, kuriais būtų galima nustatyti ir apsaugoti asmenis be pilietybės ir užtikrinti jų galimybę naudotis savo teisėmis.

Septyni veiksmai.
Viena bendra ateitis.
Viskas jūsų rankose.

 

Download brochure

 

Share this page

Facebook   Twitter   Email