UNHCR:s sju viktigaste uppmaningar till det kommande Europaparlamentet

Konflikter, våld och förföljelse tvingar allt fler människor på flykt. De flesta flyr inom sitt eget land eller till grannländer, inte till EU.

Trots detta mister många människor livet under resor på land och till havs i sökandet efter skydd. Dessutom fortsätter avvisningar, s.k. pushbacks och brott mot mänskliga rättigheter, vilket gör att många som söker säkerhet nekas inträde till Europa.

Att bli flykting är inte ett val, men vi andra har ett val i hur vi väljer att agera. EU kan spela en avgörande roll i att skydda flyktingar och ge hopp till dem som tvingats överge sina hem.

Genom samordnade insatser kan EU-länderna agera på ett säkert och humant sätt som gynnar både flyktingarna och de samhällen de kommer till.

Genom att ge stöd till länder utanför Europa kan EU bidra till att minska antalet farliga resor och att skapa långsiktiga lösningar för flyktingar.

Ledamöterna i nästa Europaparlament har en unik och viktig möjlighet att:

1. SKYDDA MÄNNISKORS RÄTT TILL SÄKERHET OCH ASYL

Att söka skydd från krig, konflikter och förföljelse är en grundläggande mänsklig rättighet. Människor måste få möjlighet att söka asyl och det ska aldrig kosta någon deras liv eller värdighet. Avvisningar och kränkningar av mänskliga rättigheter vid Europas gränser måste upphöra. EU måste etablera effektiva sök- och räddningsinsatser till havs, samt ingå avtal om var personer som räddas kan landsättas.

2. SÄKERSTÄLLA HUMANA ASYLPROCESSER

Gränsförfaranden måste genomföras i enlighet med lagstadgade skyddsmekanismer och får inte resultera i frihetsberövanden. Barn ska aldrig bli frihetsberövade. Alla har rätt till adekvata mottagningsförhållanden och ett värdigt boende. Mänskliga rättigheter gäller alla och måste respekteras under alla omständigheter. De som inte är berättigade till internationellt skydd ska återvända till sina ursprungsländer efter vederbörlig process och i enlighet med deras mänskliga rättigheter

3. VISA SOLIDARITET MED LÄNDER SOM TAR EMOT ETT STORT ANTAL FLYKTINGAR

Ansvar för att ta emot asylsökande kan fördelas rättvist genom att personer flyttas från länder dit många asylsökande söker sig till övriga EU-länder. Det är också viktigt att ge stöd och visa solidaritet med länder utanför EU som tar emot många flyktingar.

4. HJÄLPA FLYKTINGAR LÄNGS MED MIGRATIONSVÄGARNA

Flyktingar möter svåra utmaningar när de befinner sig på flykt – det kan handla om fysiska faror, risk för exploatering och våld. För att minska mänskligt lidande bör EU stödja insatser längs flyktvägarna och så tidigt som möjligt erbjuda hållbara och lagliga lösningar för människor i behov av skydd.

5. ERBJUDA FLER LAGLIGA VÄGAR FÖR FLYKTINGAR ATT NÅ SÄKERHET I EUROPA

Genom att öka antalet vidarebosättnings- platser och erbjuda andra säkra och lagliga vägar kan vi minska antalet personer som tvingas bege sig på farliga resor för att söka säkerhet i Europa. För att säkerställa att flyktingfamiljer kan återförenas krävs flexibla och rättvisa procedurer.

6. HJÄLPA FLYKTINGAR ATT TRIVAS VAR DE ÄN BEFINNER SIG

EU:s stöd till länder runt om i världen hjälper flyktingar att återuppbygga sina liv. EU-bistånd för humanitära insatser och utveckling är avgörande. Det tillhandahåller livsviktig hjälp till flyktingar och stödjer värdländerna.

7. AVSKAFFA STATSLÖSHET

Miljontals människor över hela världen lever som statslösa. Hundratusentals av dem bor i EU-länder. EU kan spela en avgörande roll i arbetet med att eliminera statslöshet genom att implementera lagar och procedurer som identifierar och skyddar statslösa personer, och som säkerställer att de får åtnjuta sina grundläggande rättigheter.

Sju åtgärdspunkter.
En gemensam framtid.
Det ligger i era händer.

 

Download brochure

 

Share this page

Facebook   Twitter   Email