Poticanje integracije

Lokalnu integraciju UNHCR smatra dinamičnim i višeslojnim dvosmjernim procesom koji vodi do punog i ravnopravnog sudjelovanja u društvu domaćina. Konvencija o statusu izbjeglica navodi niz socio-ekonomskih i zakonskih prava potrebnih za uspješnu integraciju. Ovo između ostalog uključuje slobodu kretanja, pristup obrazovanju i tržištu rada, pristup državnoj pomoći, mogućnost stjecanja vlasništva i – dugoročno – mogućnost stjecanja državljanstva.

Kao zemlja domaćin za više od 400,000 izbjeglica tijekom ratnog razdoblja 1991. -1995., Hrvatska je relativno nova zemlja azila za izbjeglice koji dolaze izvan regije te je prvi izbjeglički status odobren 2006. Od tada pa sve do kraja travnja 2013. ukupno je 88 osoba dobilo zaštitu, od kojih 50 izbjeglički status, a daljnjih 38 supsidijarnu zaštitu. Izbjeglice, koje se u nacionalnom zakonodavstvu nazivaju i ‘azilanti’, dolaze iz zemalja koje uključuju Afganistan, Rusku Federaciju, Gruziju, Pakistan, Uzbekistan, Kongo i Siriju.

Kako izbjeglice, tako i osobe kojima je dodijeljena supsidijarna zaštita, suočavaju se s određenim poteškoćama u ostvarivanju prava zajamčenih hrvatskim zakonodavstvom, u skladu s europskim standardima i standardima Konvencije o statusu izbjeglica. UNHCR provodi programe pomoći izbjeglicama koji se odnose na njihovo uključivanje u odgojno-obrazovni, društveni, kulturni i politički sustav Hrvatske te pruža podršku u pronalaženju njihova zaposlenja i stambenih rješenja.

UNHCR pomaže državnim tijelima, nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima u integraciji izbjeglica i njihove djece u Hrvatskoj, a osobito podržava inicijative koje se bave prevladavanjem jezičnih barijera, pristupom zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju i sudjelovanjem u životu zajednice kroz sportske i druge lokalne aktivnosti u slobodno vrijeme. UNHCR podržava dva drop-in centra za izbjeglice u čemu je potpomognut stručnjacima i mrežom volontera koji pružaju podršku u svim aspektima svakodnevnog života.

U promicanju integracije izbjeglica, UNCHR se u Hrvatskoj zalaže za razvoj relevantnih obrazovnih i zdravstvenih politika i zakonodavstva te strategija socijalne skrbi i zapošljavanja. On također lobira za uspostavu samodostatnih programa za izbjeglice u Hrvatskoj jer mnogi od njih nisu u mogućnosti uzdržavati se nakon isteka dvogodišnjeg razdoblja integracije koje sponzorira država.

___________________

Fostering Integration

For UNHCR local integration is a dynamic and multifaceted two-way process leading to full and equal membership in the host society. The Refugee Convention lists a range of socio-economic and legal rights needed for successful integration. These include, among others, freedom of movement, access to education and labour market, access to public relief, the possibility of acquiring property and – in the long run – the possibility of citizenship.

Host to more than 400.000 refugees during the 1991-1995 war, Croatia is a relatively new country of asylum for refugees from outside the region, with the first refugee status granted in 2006. Since then and until end April 2013 88 persons have been granted protection in total, of whom 50 refugee status and a further 38 subsidiary protection. Refugees, who are referred to as “asylees” in national legislation, come from countries including Afghanistan, as well as Russian Federation, Georgia, Pakistan, Uzbekistan, Congo and Syria.

Both refugees and persons granted subsidiary protection face certain difficulties in realizing their rights guaranteed under the Croatian legislation, in line with European and Refugee Convention standards. UNHCR implements programs to assist refugees related to inclusion in the educational system, in social, cultural and the political system of Croatia, as well as through assistance in securing housing and employment.

UNHCR assists the government, non-governmental organisations and local authorities in the integration of refugees and their children in Croatia, in particular initiatives that deal with overcoming the language barrier, access to healthcare, education, employment and participation in community life through sports and other local leisure activities. UNHCR supports two drop-in centres for refugees where they can be assisted professionals and a network of volunteers who assist in all aspects of daily life.

In promoting refuge integration, UNCHR Croatia advocates for the development of the relevant educational, health, social welfare and employment legislation and policies. It also lobbies for the future establishment of self-reliance programmes for refuges in Croatia, as many find themselves unable to support themselves beyond the two year government sponsored integration period.