Hrvatska je država potpisnica Konvencije iz 1951. (Konvencija o statusu izbjeglica) i njezinog Protokola iz 1967. koji se odnosi na status izbjeglica. Hrvatska je također stranka drugih relevantnih međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima. Hrvatsko zakonodavstvo s područja azila i migracija u skladu je s međunarodnim načelima i pravnom stečevinom EU. Od 2003. UNHCR blisko surađuje s hrvatskom vladom u njezinim naporima za daljnjim poboljšanjem Zakona o azilu (2004., 2007. te izmjene i dopune u 2010.).

Odjel za strance i azil Ministarstva unutarnjih poslova odgovoran je za utvrđivanje statusa izbjeglica u prvom stupnju, dok su upravni sudovi (u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci) potpuno neovisni organi odlučivanja u drugom stupnju.

Nadzorna uloga UNHCR-a u Hrvatskoj u odnosu na poštivanje odredbi Konvencije o statusu izbjeglica prepoznata je u nacionalnom zakonodavstvu (Zakon o azilu, NN 79/07 i NN 79/07 i 88/10). Odjel za pružanje zaštite UNHCR-ova Ureda u Hrvatskoj pruža savjete hrvatskoj vladi o izbjegličkom pravu te pravu i strategijama azila kako bi se ostvario daljnji razvoj hrvatskog sustava azila. UNHCR Hrvatska također pruža savjete odvjetnicima, nevladinim organizacijama i mnogim drugima koji potom organiziraju programe obuke o nizu pitanja za one koji izravno rade s tražiteljima azila i izbjeglicama. UNHCR Hrvatska redovito provodi analize i istraživanja kako bi pridonio razvoju politika vezanih za sustav azila.

Prema potrebi Ured UNHCR-a u Hrvatskoj svojim suradnicima u Vladi Republike Hrvatske iznosi relevantne i zabrinjavajuće situacije i problematiku.

___________________

English

Asylum System Development

Croatia is a State party to the 1951 Convention (Refugee Convention) and its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. Croatia is also a party to other relevant international human rights treaties. The Croatian legislation on asylum and migration is in line with the international principles and the EU Acquis. Since 2003, the UNHCR works closely with the Government in its efforts to further improve the Asylum Act (2004, 2007 and amendments in 2010).

The Ministry of Interior, Department for Foreigners and Asylum is responsible for first instance refugee status determination while Administrative Courts (Zagreb, Osijek, Split and Rijeka) are fully independent second instance authorities.

UNHCR’s supervisory role in Croatia in relation to compliance with the Refugee Convention is recognised in national legislation (Asylum Act, “Official Gazette” No. 79/07 and “Official Gazette” No. 79/07 & No 88/10). The UNHCR Office in Croatia’s protection unit provides guidance on refugee and asylum law and policy to the Croatian government in order to further develop the Croatian Asylum System. UNHCR Croatia also provides advice to legal practitioners, non-governmental organizations and many others. They provide training programmes on a range of issues to those working with asylum-seekers and refugees. UNHCR Croatia regularly conducts analyses and research to contribute to policy development.

The Office closely monitors the asylum system and where appropriate, UNHCR Croatia highlights situations and raises issues of concern with our counterparts in the Croatian Government.